Projekt - Terénna sociálna služba

Minimálne 888 000 ľudí je ohrozených chudobou.

To je dostatočná výzva.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Lokalita:

Celé Slovensko

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami


Informácie

Veľké množstvo občanov trpí nepriaznivou sociálnou situáciou a nevedia si sami pomôcť. Tento sociálny tlak spôsobuje mnohé pridružené problémy napríklad zhoršenie duševného zdravia alebo vznik závislostí.

Terénna sociálna práca je zameraná na sociálne vylúčených a inak ohrozených občanov. Je vykonávaná v prirodzenom prostredí klientov (v byte, komunite). Služba je poskytovaná ľuďom, pre ktorých sú štandardné programy zamerané na poskytovanie služieb starostlivosti a zvyšovania zamestnanosti málo dostupné, resp. účinné, vzhľadom na ich špecifické potreby a kvôli vysokej miere ich sociálneho vylúčenia, sociálnej deprivácie, izolácie a výskytu sociálnej patológie v komunitách, v ktorých žijú.

Pomoc je poskytovaná na základe plánov práce vypracovaných spolu s klientmi, ktoré obsahujú ciele sociálnej intervencie.

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 24a ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 24a zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Terénna sociálna služba krízovej intervencie

Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Znenie § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g), h), i) ( zákon 448/2008 ) 

(2) Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo

h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Terénna sociálna služba je poskytovaná aj v projektoch Z detského domova do spoločnosti a Z väzenia do práce. 


Ciele projektu 

  •  skvalitnenie poskytovanej pomoci klientom s ohľadom na ich posilnenie, aby boli schopní v budúcnosti riešiť svoje životné problémy sami
  •  poskytovanie pomoci klientom formou rozhovoru a nasmerovania na správne služby

Tu poskytujeme Terénnu sociálnu službu

Mestá 


Bánovce nad Bebravou

Bojnice

Bratislava


Dunajská Streda

Gabčíkovo

Galanta


Gbely

Handlová

Hlohovec


Holíč

Kežmarok

Košice


Kysucké Nové Mesto

Leopoldov

Malacky


Modrý Kameň

Nováky

Piešťany


Prievidza

Revúca

Rožňava


Sabinov

Senica

Sereď


Skalica

Sládkovičovo

Spišská Nová Ves 


Stará Ľubovňa

Stupava

Šamorín


Šaštín - Stráže 

Trnava

Veľký Krtíš 


Veľký Meder 

Vrbové 

Zlaté Moravce 


Žilina


Obce


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie