Výročné správy

Naše aktivity sú rozmanité. Každý rok pre Vás pripravíme výročnú správu, ktorá zhrnie naše výsledky v danom roku.


Výročné správy

Prvá výročná správa bude spracovaná za rok 2024, pretože Dotyk dvoch dlaní, o. z. - bolo založené v roku 2023.

 

Táto sekcia obsahuje naše výročné správy, ktoré poskytujú prehľad o našej činnosti, úspechoch a výzvach počas uplynulého roka. Výročné správy sú dôležitým zdrojom informácií pre našich partnerov, darcov, klientov a verejnosť.

Naše výročné správy zahŕňajú:

  • Prehľad činnosti: Podrobný prehľad o našich projektoch, službách a aktivitách, ktoré sme poskytli počas uplynulého roka.
  • Úspechy a míľniky: Zhodnotenie našich úspechov a dosiahnutých míľnikov, vrátane príbehov klientov, ktoré inšpirujú a povzbudzujú.
  • Finančné správy: Prehľad o našich finančných výsledkoch a správe o využití finančných prostriedkov za uplynulý rok.
  • Plány do budúcnosti: Naše ciele a plány na nasledujúci rok, ako aj stratégie, ktoré sme si stanovili na dosiahnutie týchto cieľov.

Veríme, že transparentnosť a komunikácia s našimi zainteresovanými stranami sú kľúčom k úspechu našej organizácie. Preto sa snažíme poskytnúť ucelený a podrobný prehľad o našej práci prostredníctvom našich výročných správ. Do uzatvorenia roka možete informácie o chode našeho občianskeho združenia nájsť v sekcii Fakty a čísla. 

Ak máte záujem o získanie ďalších informácií alebo by ste radi získali kópiu našej najnovšej výročnej správy, neváhajte nás kontaktovať. 

...