Naše ciele

Prezrite si naše ciele a priority.


Naše poslanie.

„ Pracovať na ukončovaní bezdomovectva a chudoby na Slovensku, pretože každý človek má právo na bezpečný domov a spokojný život. Stať sa pevným oporným bodom pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju ťažkú sociálnu situáciu. “

Pripravili sme strategické ciele zamerané na päť nasledujúcich oblastí, ktoré prispievajú k dosiahnutiu poslania našej organizácie.

Naše ciele 

Prevencia bezdomovectva

Vďaka našim preventívnym programom a akciám upozorňujeme na problematiku bezdomovectva. Tieto programy tvoríme na mieru rizikovým skupinám – napríklad deťom v detských domovoch.

Tam, kde to bude možné, prijmeme priame opatrenia na zabránenie tomu, aby sa niekto stal osobou bez prístrešia. Využijeme naše zdroje na poskytovanie podpory tým, ktorým hrozí, že nebudú mať kde bezpečne bývať.

Budeme spolupracovať s národnými orgánmi, ktoré zdieľajú naše hodnoty - pri kampani a lobovaní za zmeny vládnej politiky s cieľom riešiť potreby ľudí, ktorí sú ohrození bezdomovectvom.

Uvedomujeme si, že jednoduchý prístup k dostupnému bývaniu predstavuje významný faktor pri prevencii bezdomovectva.

Urobiť z bezdomovectva výnimku

Bezdomovectvu sa dá vyhnúť. Ak sa však ľudia dostanú do zložitej sociálnej situácie, budeme vychádzať z ich skúseností na získanie informácií, akým spôsobom mohol skorší zásah zabrániť zhoršeniu ich situácie.

V menšine prípadov sa niekedy jednotlivci z rôznych dôvodov nechcú zapojiť do podporných služieb. Našou snahou bude, aby to bola výnimka.

Dvere budeme mať otvorené pre každého, aby sa mal vždy kam a na koho obrátiť, keď bude pripravený prijať pomoc komunity.

Skrátenie skúsenosti z bezdomovectvom

Zabezpečíme, aby ľudia mali prístup k podpore, ktorú aktuálne potrebujú.

A to v našich zariadeniach alebo pomocou služieb, ktoré poskytujeme celonárodne.

Prípadne odkázaním na relevantnú organizáciu – ktorá dokáže daný problém človeka efektívne riešiť.

Dôvodom je, aby skúsenosť s bezdomovectvom bola čo najkratšia. Štatistiky ukazujú, že dlhodobá skúsenosť s ťažkou sociálnou situáciou predlžuje proces včleňovania človeka do bežnej spoločnosti.

Personalizovaná  a cielená podpora ľudí, ktorí sú v ťažkej sociálnej situácii, prípadne prežívajú bezdomovectvo

Pre mnohých ľudí, ktorí prežívajú bezdomovectvo, je personalizovaná podpora kľúčová.

Veríme, že s každým by sa malo zaobchádzať ako s jednotlivcom a jeho jedinečná identita je životne dôležitá pri poskytovaní podpory, ktorú potrebuje.

Naši skúsení zamestnanci rozvíjajú vzťahy s klientmi, aby s nimi zostavili plán podpory, ktorý vyhovuje presne ich potrebám. Podporujeme ľudí v tom, aby prevzali zodpovednosť za svoj život. Pomocou našich projektov im dávame šancu vrátiť sa do bežného života.

Boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii.

Pomocou na to určených programov a kampaní oboznamujeme verejnosť o problematike chudoby, sociálneho vylúčenia a diskriminácie.

Pripravujeme a realizujeme projekty a kampane, ktoré majú za cieľ prevenciu a riešenie danej problematiky. Napríklad aktivity zamerané na finančnú gramotnosť ľudí.


Prečo pomáhame?

  • Záväzok k inklúzii: Veríme v inkluzívnu spoločnosť, kde každý jednotlivec je uznávaný a podporovaný. Naša práca je zameraná na zvyšovanie povedomia o potrebách a právach ľudí s rôznymi životnými situáciami a na vytváranie prostredia, ktoré podporuje ich plnú účasť a zapojenie.

  • Poslanie podpory: Sme presvedčení, že pomoc nie je len o poskytovaní materiálnej podpory, ale aj o poskytovaní emocionálnej, psychologickej a praktickej podpory. Naša práca je založená na empatii, pochopení a rešpektovaní individuálnych potrieb každého klienta.

  • Zlepšenie kvality života: Chceme, aby každá osoba, s ktorou pracujeme, mohla žiť život plný možností a radosti. Pomáhame našim klientom získať potrebné zručnosti, zvládať výzvy a dosiahnuť ich osobné a profesionálne ciele.

  • Dlhodobý pozitívny vplyv: Naša práca nie je len o okamžitých riešeniach, ale aj o tvorbe trvalých zmien. Sme hrdí na to, že môžeme pomáhať ľuďom rozvíjať svoje schopnosti, zvyšovať ich sebadôveru a posilňovať ich schopnosť zvládať budúce výzvy.

Zo srdca veríme, že každý človek má potenciál na rast a zmenu, a sme šťastný, že môžeme byť súčasťou tejto cesty. Vaša podpora nás motivuje a posúva nás vpred v našej misii pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.