Projekt - Z detského domova do spoločnosti

Z 5 983 detí je 4 709 umiestnených v detských domovoch, 806 v reedukačných domovoch a 468 je v domovoch sociálnych služieb. Pritom ku koncu minulého roka bolo na Slovensku 98 detských domovov, z toho 81 štátnych a 17 cirkevných a iných neštátnych detských domovov. ( dáta k 19. 4. 2023 )

( zdroj: domov.sme.sk ) 


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami


Informácie

Vdetských domovoch, ktoré sa dnes volajú Centrá pre deti a rodinu, stáležijetakmer päť tisíc detí.

Začleňovanie odchovancov detských domovov do komunity a pracovného procesu je dôležitým krokom k podpore ich úspešnej reintegrácie a prechodu do dospelého života. Tento proces si vyžaduje komplexný prístup, ktorý zahŕňa nielen poskytovanie podpory počas ich pobytu v detskom domove, ale aj podporu a prostredie, ktoré im umožní úspešne sa začleniť do spoločnosti po opustení domova.

Prvým krokom pri začleňovaní odchovancov do komunity je poskytnutie individuálne prispôsobenej podpory počas ich pobytu v detskom domove. To zahŕňa poskytovanie vzdelávacích a profesionálnych príležitostí, rozvoj sociálnych zručností a podporu pri plánovaní ich budúcnosti.

Ďalším kľúčovým prvkom je vytvorenie prostredia, ktoré umožní odchovancom pocítiť sa ako súčasť komunity ešte pred ich odchodom z detského domova. To môže zahŕňať podporu pri nadväzovaní kontaktov s miestnymi organizáciami, spoločenskými skupinami a pracovnými miestami, ako aj zapojenie do dobrovoľníckych aktivít a komunitných projektov.

Po prepustení z detského domova je dôležité pokračovať v poskytovaní podpory a sledovaní pokroku odchovancov pri začleňovaní do komunity a pracovného procesu. To zahŕňa poskytovanie podpory pri hľadaní zamestnania, hľadaní ubytovania, riadení financií a riešení iných praktických záležitostí.

Okrem toho je dôležité poskytnúť psychologickú a emocionálnu podporu odchovancovi, ktorý sa môže cítiť neistý a zmätený v novom prostredí. Podpora pri riešení osobných a emocionálnych výziev môže byť kľúčom k úspešnému začleneniu do komunity a práce.

Celkovým cieľom je vytvoriť podporné a inkluzívne prostredie, ktoré umožní odchovancom úspešne sa začleniť do komunity a pracovného procesu a dosiahnuť stabilný a plnohodnotný život v dospelosti. To vyžaduje spoluprácu medzi rôznymi subjektmi, vrátane detských domovov, miestnych orgánov, iných neziskových organizácií a komunity ako celku.

 

Prečo začleňovať odchovancov detských domovov do spoločnosti ?

Začlenenie odchovancov detských domovov do spoločnosti je kľúčové pre podporu ich úspešnej integrácie do dospelého života a preklenutie medzery medzi ich pobytom v ústave a samostatným životom. Tento proces nie je len morálnou povinnosťou spoločnosti, ale tiež investíciou do lepšej budúcnosti nielen pre odchovancov, ale aj pre celú komunitu.

Tu sú niektoré dôvody, prečo je dôležité začleniť odchovancov detských domovov do spoločnosti:

 • Dôstojnosť a práva jednotlivca: Odchovanci majú právo na rovnaké príležitosti a dôstojný život ako všetci ostatní občania. Začlenenie do spoločnosti im umožňuje uplatniť svoje práva a rozvinúť svoj plný potenciál.

 • Prevencia chudoby a sociálneho vylúčenia: Bez riadnej podpory a integrácie môžu odchovanci detských domovov čeliť riziku chudoby a sociálneho vylúčenia v dospelosti. Ich začlenenie do spoločnosti a pracovného trhu pomáha zmierniť tento problém a podporuje ich samostatnú existenciu.

 • Prispievanie k rozvoju spoločnosti: Odchovanci majú potenciál prispievať k rozvoju spoločnosti, ak im bude poskytnutá primeraná podpora a príležitosť. Ich skúsenosti a perspektíva môžu prispieť k tvorbe politík a programov, ktoré sa týkajú sociálnej starostlivosti a ochrany práv detí.

 • Snaha o spravodlivú spoločnosť: Začlenenie odchovancov detských domovov do spoločnosti je krok smerom k spravodlivejšej a inkluzívnejšej spoločnosti, ktorá sa stará o svojich členov bez ohľadu na ich pôvod alebo minulosť.

 • Zníženie recidívy a kriminality: Umožnenie odchovancovi začleniť sa do života mimo detského domova môže prispieť k zníženiu rizika kriminality. Integrácia do spoločnosti a zamestnania môže poskytnúť odchovancovi stabilné prostredie a perspektívu, ktorá mu pomôže vyhnúť sa zlým rozhodnutiam.

V rámci projektu 

Poskytujeme

 • sociálne poradenstvo ( terénna aj ambulantná forma )
 • psychologické poradenstvo
 • adiktologické poradenstvo 
 • hľadanie legálneho zamestnania, nácvik pracovného pohovoru 
 • práca na počítači (životopisy, žiadosti atď.)
 • rôzne školenia pre lepšie začlenenie sa do spoločnosti 
 • hľadanie bývania
 • komunikácia s úradmi
 • prehlásenie pobytu
 • riešenie dávok v hmotnej núdzi a rôznych príspevkov
 • kontaktovanie rodiny
 • ...

Zabezpečujeme

 • právne poradenstvo

Ciele projektu 

 • vytvoriť podporné a inkluzívne prostredie, ktoré umožní odchovancom úspešne sa začleniť do komunity a pracovného procesu a dosiahnuť stabilný a plnohodnotný život v dospelosti.  
 • vytvoriť prostredie, ktoré podporuje ich samostatnosť, dôstojnosť a úspech v dospelom živote.

Tu poskytujeme služby


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie