Etický kódex

Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa v našom občianskom združení. Je platný pre všetkých zamestnancov, dobrovoľníkov a návštevníkov.

Obsahom etického kódexu sú základné morálne princípy, ktoré dodržujeme.

A to vo vzťahu k sebe, klientom či iným osobám.

Etický kódex má slúžiť na ochranu najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody, na ceste k plneniu cieľov našej organizácie.


Hodnoty občianskeho združenia Dotyk dvoch dlaní.

Dobré vzťahy

Bez dobrých vzťahov nie je možné, aby naša organizácia prosperovala. Znamenajú vyjadrenie úcty, dôvery a rešpektu. Preto ich vnímame ako základ spokojnosti.

Empatia

Snažíme sa aktívne počúvať a porozumieť druhým ľuďom s nehodnotiacim postojom a rešpektom.

 


Flexibilita

Vytvárame rovnováhu medzi prácou a voľným časom. Dávame možnosť prispôsobiť si svoj pracovný deň a očakávame ochotu pružne reagovať na vzniknuté situácie.

Komunikácia

Pri komunikácii dbáme na slušné a priame konanie, s vedomím dôležitosti neverbálneho prejavu, a to ako vo vnútri, tak aj navonok organizácie, so zachovaním princípov sociálnej práce.


Lojalita

Oceňujeme rešpekt, úctu a spolupatričnosť s našimi morálnymi hodnotami.

Obetavosť

Nesebecky uprednostňujeme potreby a záujmy druhých pred vlastnými.


Pozitívne myslenie

S otvorenou mysľou zvládame náročné situácie a posilňujeme našu odolnosť na udržanie zdravej psychiky.

Profesionalita

Vďaka pravidelnému vzdelávaniu v relevantných oblastiach si dokážeme udržiavať vysokú mieru profesionality.


Sebarealizácia

Dávame ľuďom možnosť realizovať a skúšať svoje nápady v súlade s možnosťami, cieľmi a hodnotami našej organizácie.

Vzdelávanie

Budujeme prostredie pre osobný rast. Oceňujeme a podporujeme proaktívny prístup. Posilňujeme u ľudí ich silné stránky a zvyšovanie kvalifikácie.


Etický kódex občianskeho združenia Dotyk dvoch dlaní.

1. Etické zásady

 

1.1. Činnosť pracovníkov na všetkých úrovniach v občianskom združení Dotyk dvoch dlaní je založená na hodnotách demokracie, ľudských právach a sociálnej spravodlivosti. Pracovníci dbajú na dodržiavanie ľudských práv u skupín i jednotlivcov, tak ako sú vyjadrené v Charte základných práv a slobôd (súčasť ústavného poriadku SR), ktorá vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948) a ďalších medzinárodných dohôd.

 

1.2. Pracovník vždy rešpektuje jedinečnosť každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, rasu či farbu pleti, materinský jazyk, vek, pohlavie, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.

 

1.3. Pracovník rešpektuje právo každého jedinca na sebarealizáciu v takej miere, aby nedochádzalo k obmedzeniu práva druhých osôb.

 

1.4. Pracovník aktívne pomáha jednotlivcom, skupinám, komunitám a združeniu občanov svojimi znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami pri ich rozvoji a pri riešení konfliktov jednotlivcov so spoločnosťou, vrátane ich následkov.

 

1.5. Pracovník dáva pri výkone práce prednosť profesionálnej zodpovednosti pred svojimi súkromnými záujmami. Služby poskytuje na najvyššej odbornej úrovni.

 

1.6 Pri výkone svojho povolania je pracovník povinný chrániť nielen vlastné zdravie, ale aj zdravie užívateľov služieb a kolegov na všetkých úrovniach. Pri práci tak využíva v maximálnej možnej miere metodickú aj materiálnu podporu pre ochranu zdravia, riadi sa zákonnými aj vnútro- organizačnými pravidlami a pokynmi.

 

2. Pravidlá etického správania pracovníka vo vzťahu k užívateľovi služieb

 

2.1 Pracovník podporuje užívateľov služieb k vedomiu vlastnej hodnoty a zodpovednosti. Intenzívne pracuje na posilňovaní kľúčových kompetencií užívateľov služieb s cieľom získania samostatnosti v maximálnej možnej miere, pričom dbá pri práci na to, aby nedochádzalo k vzniku a rozvoju závislosti užívateľa na poskytovanej službe.

 

2.2 Pracovník vždy koná tak, aby chránil dôstojnosť a ľudské práva užívateľov služieb.

 

2.3 Pracovník pomáha s rovnakým úsilím a bez akejkoľvek formy diskriminácie všetkým používateľom služby. S každým človekom jedná ako s celostnou bytosťou. Zaujíma sa o celého človeka v rámci prirodzených väzieb: rodiny, komunity, spoločenského a prirodzeného prostredia a usiluje sa o rozpoznanie všetkých aspektov života človeka. Zameriava sa vždy na silné stránky jednotlivcov, skupín a komunít, a tak podporuje ich potenciál.

 

2.4 Chráni právo užívateľa na súkromie a dôvernosť jeho oznámenia. Dáta a informácie požaduje výhradne s ohľadom na potrebnosť pri zaistení služieb, ktoré majú byť užívateľovi poskytnuté a informuje ho o ich potrebnosti a použití. Žiadnu informáciu o užívateľovi neposkytuje bez jeho vedomia a súhlasu.

 

2.5 Pracovník podporuje užívateľov pri využívaní všetkých služieb a zdrojov. Poučí užívateľa o povinnostiach, ktoré vyplývajú z takto poskytnutých služieb a zdrojov. Podporuje aktívne používateľa v riešení problémov týkajúcich sa ďalších sfér jeho života.

 

2.6 Pracovník aktívne podporuje užívateľov pri hľadaní možností ich zapojenia do procesu riešenia ich problémov.

 

2.7 Pracovník si je vedomý svojich ľudských, odborných a profesijných obmedzení. Ak s užívateľom nemôže sám pracovať, odovzdá mu informácie o ďalších formách pomoci.

 

2.8 Pracovník diskutuje s užívateľmi, ktorí využívajú poskytované služby s účasťou, empatiou a starostlivosťou, čo nebráni dôstojnej forme oznamovania spätnej väzby či reflexie správania užívateľa služby s cieľom získania jeho náhľadu na vlastnú situáciu a prípadné dopady jeho konania.

 

2.9 Pracovník nikdy svojvoľne nezverejňuje žiadne osobné alebo citlivé údaje, a to vrátane fotografií z aktivít na vlastných či cudzích profiloch bez toho, aby boli tieto informácie v súlade so zákonnými podmienkami najprv zverejnené na sociálnych sieťach organizácie Dotyk dvoch dlaní, o.z.. Tu poverený zástupca organizácie garantuje, že sú informácie opatrené potrebnými súhlasmi na zverejnenie v kybernetickom priestore a možno ich šíriť v prospech aktívnej propagácie činnosti organizácie, jej významu pre užívateľov služieb a komunitu.

 

3. Pravidlá etického správania pracovníka vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi

 

3.1 Pracovník zodpovedne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzku k svojmu zamestnávateľovi.

 

3.2 V zamestnávateľskej organizácii pracovník spolupôsobí na vytváraní takých podmienok a atmosféry, ktoré umožnia poskytovanie služieb užívateľom na najvyššej možnej úrovni v kolegiálnej atmosfére.

 

3.3 K svojmu zamestnávateľovi pracovník pristupuje lojálne, rešpektuje vzájomné hranice a mlčanlivosť o firemnom know-how, a to aj po ukončení pracovného pomeru v organizácii.

 

3.4 Manažment na všetkých úrovniach ctí a rešpektuje práva jednotlivých pracovníkov, podporuje ich v osobnom aj profesnom raste. Aktívne sa zaujíma o životnú úroveň pracovníkov a snaží sa v maximálnej možnej miere participovať na jej zvyšovaní.

 

3.5 Organizácia Dotyk dvoch dlaní, o.z. sa chová k ľuďom eticky, s úctou a rešpektom, a to bez ohľadu na to, či ide o užívateľov služby, pracovníkov alebo nadriadených. Táto zásada je základným stavebným kameňom všetkých vzťahov v organizácii.

 

3.6 Napriek tomu, že v organizácii existuje organizačná štruktúra s hierarchickým rozvrhnutím pracovného zaradenia, komunikácia medzi jednotlivými pozíciami sa nelíši, prebieha dôstojne, otvorene, transparentne, s ohľadom na zodpovedajúce postupy.

 

4. Pravidlá etického správania pracovníka vo vzťahu k svojim spolupracovníkom

 

4.1 Pracovník rešpektuje znalosti a skúsenosti svojich kolegov a ostatných odborných pracovníkov. Vyhľadáva a rozširuje spoluprácu s nimi, a tým zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Je aktívnou súčasťou tímu, aktívne komunikuje a spolupracuje na plnení zverených úloh.

 

4.2 Rešpektuje rozdiely v názoroch a praktických činnostiach kolegov a ostatných odborných pracovníkov. Kritické pripomienky k nim vyjadruje na vhodnom mieste správnym spôsobom.

 

4.3 Pracovník je zodpovedný za to, že jeho rozhodnutia budú vždy eticky podložené. Iniciuje a zapája sa do diskusií týkajúcich sa skvalitňovania etického prístupu vo vzťahu k užívateľom služieb.

 

5. Pravidlá etického správania vo vzťahu k svojmu povolaniu a odbornosti

 

5.1 Pracovník udržuje a zvyšuje prestíž svojho povolania.

 

5.2 Neustále sa snaží o udržanie a zvýšenie odbornej úrovne svojej práce a uplatňovanie nových prístupov a metód.

 

5.3 Je zodpovedný za svoje sústavné celoživotné vzdelávanie a výcvik, čo je základ pre udržanie stanovenej úrovne odbornej práce a schopnosti riešiť etické problémy. Rovnako tak je zodpovedný za využívanie supervízie, ako podpory nezávislého odborníka v procese riešenia prípadných problémov s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

 

5.4 Pre svoj odborný rast využíva znalosti a zručnosti svojich kolegov a iných odborníkov. Súčasne tiež svoje znalosti a zručnosti rozširuje v celej oblasti svojej práce, nestagnuje.

 

6. Pravidlá etického správania pracovníka vo vzťahu k potravinovej či materiálnej pomoci a hospodáreniu

 

6.1 Pracovník si je plne vedomý záväzku, že pracuje v neziskovej organizácii, ktorá nakladá zodpovedne s verejnými financiami a prostriedkami užívateľov služby. Dbá za všetkých okolností na to, aby s týmito prostriedkami nebolo plytvané alebo nakladané nehospodárne.

 

6.2 Pri nakladaní s materiálnou a potravinovou pomocou pracovník ctí a rešpektuje skutočnosť, že táto pomoc je určená výhradne užívateľom služieb organizácie Dotyk dvoch dlaní, o.z.

 

6.3 Prípadný nadbytok materiálnej a potravinovej pomoci môže využiť pracovník vo svoj prospech výhradne v situácii, keď bolo vyvinuté maximálne možné úsilie na prerozdelenie pomoci cieľovej skupine (vrátane zužitkovania v aktivizačných činnostiach, kuchyni a i.). Pracovník nikdy nevyužíva pomoc určenú používateľom služieb primárne vo svoj prospech.

 

7. Pravidlá etického správania pracovníka vo vzťahu k spoločnosti - komunite

 

7.1 Pracovník má právo a povinnosť upozorňovať širokú verejnosť a príslušné orgány na prípady porušovania zákonov a oprávnených záujmov občanov.

 

7.2 Zatajenie či prehliadanie porušovania ľudských práv, zákonov a oprávnených záujmov občanov je vnímané ako participácia na takomto jednaní zo strany pracovníka.

 

7.3 Pracovník berie na vedomie, že je verejnosťou vnímaný aj v súkromnom živote ako predstaviteľ organizácie Dotyk dvoch dlaní, o.z., nositeľ etických noriem, a teda sa správa v súlade s týmito normami, dodržiava zákony a je v súlade so základnými princípmi morálneho správania, vrátane aktívnej účasti v kybernetickom priestore (vlastné profily či diskusie na sociálnych sieťach).

 

8. Záver

 

8.1 Etický kódex je pre každého pracovníka organizácie Dotyk dvoch dlaní, o.z. záväzný. Pracovník sa k etickým princípom organizácie hlási dobrovoľne, svoj aktívny súhlas deklaruje podpisom pracovnej zmluvy.

 

8.2 Nedodržiavanie Etického kódexu bude posudzované ako porušenie pracovnej disciplíny so všetkými vyplývajúcimi dôsledkami.

 

8.3 Všetci pracovníci sa starajú o užívateľov a vzťahy na pracovisku v súlade s týmto Etickým kódexom. Zároveň berú na vedomie, že v sociálnej oblasti nemôže byť vykonávaná práca iba podľa predpisov a noriem, ale základom pre ňu je etika, sebareflexia, trpezlivosť a obetavosť pri poskytovaní služieb užívateľom.