Hľadám pomoc

Požiadať o pomoc nie je hanbou ani zlyhaním – práve naopak. Z našich skúseností vieme, že požiadanie o pomoc si vyžaduje naozaj veľa síl a obrovskú dávku odvahy.

Neváhajte – sme tu pre Vás. Urobíme všetko pre to, aby bola Vaša situácia lepšia.


V živote sa môžeme stretnúť s rôznymi výzvami a zložitými situáciami.

Je dôležité si uvedomiť, že požiadať o pomoc v takýchto situáciách nie je hanbou, ale skôr prejavom odvahy a rozvážnosti. V sociálnych službách sme tu pre vás, aby sme vám poskytli podporu a pomoc v čase potreby.

Využitie sociálnych služieb je prejavom vašej odvahy a ochoty konať pre zlepšenie svojej situácie. Je to prvý krok k hľadaniu riešení a dosiahnutiu pozitívnych zmien vo vašom živote.


Pre zobrazenie služieb a zariadení, prosíme, kliknite na obrázok nižšie

Pokiaľ u nás nenájdete vhodné zariadenie alebo službu neváhajte kontaktovať iné organizácie. Užitočné kontakty nasledujú pod týmto textom. 


Kontakty pre osoby bez domova

Linka na pomoc ľuďom bez domova (OZ VAGUS) Bratislava

 • Dištančné poradenstvo o možnej pomoci ľuďom bez domova.

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: +421 949 655 555 (pondelok - piatok: 9:00 - 12:00, výjazdy v rámci Bratislavy pondelok - sobota: 17:00 - 21:00)

Pre vyhľadávanie služieb a zariadení iných organizácií, prosíme, kliknite na obrázok nižšie


Všeobecné kontakty

Linka detskej istoty (Linka detskej istoty o.z.)

 • linka pomoci pre deti a mládež – 116 111
 • linka pre hľadané a sexuálne zneužívané deti – 116 000

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 116 111 a 116 000 (nonstop)
 • chatu (každý deň 18:00 - 22:00)
 • e-mailu: potrebujem@pomoc.sk

Linka detskej dôvery (spoločnosť priateľov detí Lienka)

 • Poradňa pre deti a rodičov

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

Linka dôvery Nezábudka

 • Linka dôvery pre dospelých

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 0800 800 566 (nonstop)

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

 • Linka pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 0800 212 212 (nonstop)

Linka pomoci obetiam násilia

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: [+421 944 252 405](tel:+421 944 252 405) a 0850 111 321 (nonstop)
 • e-mailu: linka@pomocobetiam.sk

Linka na pomoc ľuďom bez domova (OZ VAGUS)

 • Dištančné poradenstvo o možnej pomoci ľuďom bez domova.

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: +421 949 655 555 (pondelok - piatok: 9:00 - 12:00, výjazdy v rámci Bratislavy pondelok - sobota: 17:00 - 21:00)

Krízová linka pomoci (IPčko)

 • Krízová linka pomoci poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze.

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu : 0800 500 333 (nonstop)
 • chatu
 • e-mailu: poradna@ipcko.sk
 • videoporadenstva (každý deň 9:00 - 19:00)

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí (IPčko)

 • Internetová linka dôvery pre mladých ľudí

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

Dobrá linka (IPčko)

 • Internetová linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • chatu (pracovné dni 15:00 - 20:00)
 • e-mailu: poradna@dobralinka.sk
 • videoporadenstva (utorok a štvrtok: 15:00 - 20:00)

Linka nádeje (Pôsobí pod I. a II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice)

 • Linka pre ľudí v krízových situáciách, s rodinnými problémami či pocitom zúfalstva a beznádeje.

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 055/ 644 1155, 055/ 622 2323 (pondelok - štvrtok: 8:00 - 19:30, v piatok a cez víkend nonstop)

Linka pre hľadané deti (Amber Alert)

 • Poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa - úteky detí z domova, rodičovské únosy (prípady, kedy jeden rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa dieťa zadržuje proti vôli druhého rodiča), unesené deti (unesené inou cudzou osobou), stratené deti.

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 116 000 (nonstop)

In Poradňa (Iniciatíva Inakosť)

 • Podpora a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: +421 948 144 313 (pondelok: 16:00 - 18:00 alebo po dohode individuálny termín)
 • e-mailu: inakost@inakost.sk, resp. live chat

Linka Hniezda záchrany (Šanca pre nechcených)

 • Linka pre matky novorodencov v krízovej situácii

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

Bezplatná Linka pomoci pre problémy s hraním

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 0800 800 900
 • Prevádzkový čas: Pondelok – Piatok 9:00 – 17:00 hod.

Informačná a poradenská linka pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 02/5341 7464

Sociálno-právna poradňa LDI

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefón: 0800 500 500 
 • Prevádzkový čas: Štvrtok – Sobota 14:00 – 20:00 hod.

Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce

Poskytuje poradenské, psychoterapeutické a sociálne služby dospelým klientom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a najmä tým, do životov ktorých vstúpila priamo, či nepriamo droga. 

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefón: 0911 180 276
 • Pracovné dni v čase 8:00 -17:00 hod.

Centrum právnej pomoci

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefón: 0650 105 100 * spoplatnené podľa operátora
 • email: info@centrumpravnejpomoci.sk
 • Prevádzkový čas: Pondelok – Piatok 8:00 – 17:00 hod.

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Centrum vzniklo 1.januára 2006. Centrum poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Od 1. marca 2017 sa významne rozšírila pôsobnosť Centra aj o agendu tzv. osobného bankrotu,  tzn., že medzi klientov Centra sa zaradili aj občania, ktorí čelia exekúciám. Pôsobnosť Centra je pomerne rozsiahla. Centrum sa však vždy snaží o to, aby klienti dostávali kvalitnú, efektívnu právnu pomoc a aby ich materiálna núdza nebola prekážkou prístupu k spravodlivosti.

Poslaním Centra je poskytnúť občanom odborné informácie o svojich možnostiach a právnu pomoc napr. v občianskoprávnych veciach, v rodinnoprávnych veciach, v  pracovnoprávnych veciach, či  v konaní o oddlžení fyzických osôb. Tento proces začína akýmkoľvek prvým kontaktom občana s Centrom a to osobne, telefonicky alebo elektronicky. 

Centrum je inštitúciou, ktorá napĺňa ústavou garantované právo prístupu občana k spravodlivosti.  Centrum klientom môže poskytnúť právne poradenstvo,  ako aj zastupovanie pred súdom Centrom určeným advokátom alebo zamestnancom Centra.

Občan nájde kvalifikovaných zamestnancov pripravených pružne poskytovať právnu  pomoc v 15 kanceláriách po celom Slovensku a v 44 konzultačných pracoviskách, ktoré sú organizačne začlenené pod jednotlivé kancelárie Centra.

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 0800 300 700 

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

telefónu: 0800 800 818

Linka UPSVARu pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

telefónu: 0800 191 222

Krízová a poradenská linka poradenského centra Alej - pomoc a podpora ženám

Autonómna ženská mimovládna organizácia, v rámci ktorej ako skupina žien poskytuje poradenstvo, ochranu a podporu ženám, ktoré sú ohrozené násilím a ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Poskytuje komplexné služby v oblasti násilia páchaného na ženách a v partnerských vzťahoch.

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 0911 417 778 
 • pondelok - piatok: 09:00 - 16:00 
 • e-mailu: alejporadenskecentrum@gmail.com
 • web: www.alej.eu

Linka na pomoc pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom ( Asociácia samaritánov Slovenskej republiky )

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: +421 52 775 68 66

 • e-mailu: info@as-sr.sk

 • web: www.as-sr.sk

Senior linka

Poskytovanie bezplatného poradenstva a pomoci starším občanom v rizikových životných situáciách a pri ochrane ich práv

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 0800 172 500 
 • web: www.forumseniorov.sk

Linka pomoci ( Fórum života )

Hlavným сieľom a poslaním Fóra života, o.z., je chrániť každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Konkrétna pomoc – pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 0903 533 946 

 • e-mailu: forumzivota@forumzivota.sk

 • web: www.forumzivota.sk

Linka na pomoc v situáciách spojených s neplánovaným tehotenstvom ( Alexis n.o. )

Poskytuje pomoc prostredníctvom:

 • telefónu: 0911 350 200 (pre neplánovane tehotné osoby/páry)

 • telefónu: 0917 350 200 (pre osoby po spontánnom alebo umelom potrate)
 • e-mailu: poradna@alexisporadna.sk

 • web: www.alexisporadna.sk


Alebo použite vyhľadávanie na mape

Mapa má informatívny charakter a slúži na aktívne vyhľadávanie poskytovateľov sociálnych služieb v danej oblasti s uvedením dostupných informácií o poskytovateľovi. Mapa obsahuje údaje o ambulantných pobytových sociálnych službách a nezahŕňa sociálne služby, ktoré sú poskytované terénnou alebo telefonickou formou.

Zdroj pre mapu :  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky