Projekt - Z väzenia do práce

Na Slovensku je vo väzbe alebo vo výkone trestu 9 691 osôb. 

( zdroj: Zbor väzenskej a justičnej stráže web https://www.zvjs.sk )


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami


Informácie

Začlenenie bývalých väzňov do komunity a pracovného procesu je nesmierne dôležité pre ich úspešnú reintegráciu a obnovu ich života po návrate späť do spoločnosti.

Tento proces si vyžaduje komplexný prístup, ktorý zahŕňa nielen poskytovanie podpory a služieb počas ich času vo väzení, ale aj pokračujúcu pomoc a podporu po prepustení.

Jedným z kľúčových prvkov začlenenia bývalých väzňov je poskytnutie príležitostí na získanie vzdelania a odbornej prípravy, ktoré im pomôžu zlepšiť svoje zručnosti a nájsť si stabilné zamestnanie po prepustení.

Programy odbornej prípravy, pracovné stáže a mentorstvo môžu byť cennými nástrojmi na podporu ich integrácie do pracovného procesu a získanie potrebných zručností a skúseností.

Okrem toho je dôležité poskytnúť bývalým väzňom podporu a služby na sociálnej, psychologickej a právnej úrovni, aby im pomohli zvládnuť rôzne výzvy a prekážky, ktoré môžu čeliť po prepustení. To môže zahŕňať pomoc pri hľadaní ubytovania, riešenie problémov s duševným zdravím, riadenie finančných ťažkostí a podpora v návrate do rodinného prostredia.

Okrem toho je kľúčové zapojiť komunitu do procesu začlenenia bývalých väzňov tým, že vytvoríme podporné a inkluzívne prostredie, ktoré im umožní cítiť sa ako súčasť spoločenstva a mať príležitosť prispievať svojimi schopnosťami a skúsenosťami.

To zahŕňa napríklad spoluprácu s miestnymi podnikmi, organizáciami a komunitnými skupinami na vytváranie príležitostí na zamestnanie, dobrovoľníctvo a ďalšie formy zapojenia sa.

Celkovým cieľom je vytvoriť podporujúce a inkluzívne prostredie, ktoré umožní bývalým väzňom úspešne sa začleniť do komunity a pracovného procesu. Týmto spôsobom môžeme prispieť k ich rehabilitácii, zníženiu recidívy a posilneniu spoločenskej súdržnosti a bezpečnosti.

Snažíme sa pracovať z klientami už počas ich pobytu vo výkone trestu alebo vo výkone odňatia slobody.

Nadväzujeme vzťahy a pripravujeme klienta na pobyt " na slobode ". 

 

Prečo začleňovať bývalých väzňov do spoločnosti ? 

Začleňovanie bývalých väzňov do spoločnosti je kľúčové pre podporu ich úspešnej reintegrácie a preklenutie medzery medzi ich pobytom vo väzení a návratom do bežného života. Tento proces nie je len morálnou povinnosťou spoločnosti, ale aj investíciou do bezpečnejšej a spravodlivejšej budúcnosti pre všetkých.

Tu sú niektoré dôvody, prečo je dôležité začleňovať bývalých väzňov do spoločnosti:

 • Prevencia recidívy: Podpora bývalých väzňov pri začleňovaní do spoločnosti môže znížiť riziko opakovanej kriminality a recidívy. Poskytnutie príležitostí na zamestnanie, vzdelávanie a podporu pri reintegrácii im umožňuje vyhnúť sa negatívnym situáciám, ktoré by ich mohli opäť uviesť do konfliktu so zákonom.

 • Podpora zapojenie sa do bežného života: Bývalí väzni si zaslúžia druhú šancu a možnosť začať nový život po svojom prepustení. Začlenenie do spoločnosti im umožňuje obnoviť vzťahy, nájsť stabilné zamestnanie a začať budovať lepšiu budúcnosť pre seba a svoju rodinu.

 • Zníženie sociálneho vylúčenia: Bez podpory môžu bývalí väzni čeliť sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii po prepustení. Ich začlenenie do spoločnosti pomáha zmierniť tento problém a umožňuje im stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti.

 • Udržanie bezpečnejších komunít: Podpora reintegrácie bývalých väzňov do spoločnosti prispieva k vytváraniu bezpečnejších a stabilnejších komunít. Pomáha zmierniť obavy o bezpečnosť, keď bývalí väzni majú prístup k prostriedkom na zlepšenie svojho života a perspektívu.

 • Zlepšenie efektivity trestného systému: Začlenenie bývalých väzňov do spoločnosti môže znížiť náklady a zaťaženie trestného systému tým, že pomáha znížiť počet opakovaných trestných činov a recidívy. Investície do ich reintegrácie môžu mať dlhodobé pozitívne účinky na spoločnosť ako celok.

V rámci projektu 

Poskytujeme

 • sociálne poradenstvo ( terénna aj ambulantná forma )
 • psychologické poradenstvo
 • adiktologické poradenstvo 
 • pomoc s vyplnením žiadostí, napríklad pre osobný bankrot
 • hľadanie legálneho zamestnania, nácvik pracovného pohovoru 
 • práca na počítači (životopisy, žiadosti atď.)
 • rôzne školenia pre lepšie začlenenie sa do spoločnosti 
 • hľadanie bývania
 • komunikácia s úradmi
 • prehlásenie pobytu
 • riešenie dávok v hmotnej núdzi a rôznych príspevkov
 • kontaktovanie rodiny

...

Zabezpečujeme

 • právne poradenstvo

Ciele projektu 

 • vytvoriť podporujúce a inkluzívne prostredie, ktoré umožní bývalým väzňom úspešne sa začleniť do komunity a pracovného procesu. Týmto spôsobom môžeme prispieť k ich rehabilitácii, zníženiu recidívy a posilneniu spoločenskej súdržnosti a bezpečnosti.

Tu poskytujeme služby


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie