Násilie na senioroch: Týranie a zneužívanie starších ľudí.

Published on 15 June 2024 at 10:00

Násilie na senioroch je tichý, no vážny problém, ktorý zasahuje mnoho starších ľudí po celom svete. Ide o fyzické, emocionálne, finančné a sexuálne zneužívanie, zanedbávanie a vykorisťovanie starších osôb. Tento článok sa zaoberá rôznymi formami násilia na senioroch, príkladmi dobrej praxe zo zahraničia a riešeniami, ktoré môžu pomôcť tento problém riešiť.

Formy násilia na senioroch

 1. Fyzické násilie: Zahŕňa údery, kopance, strkanie alebo akékoľvek iné formy fyzického útoku. Fyzické násilie môže mať vážne následky na zdravie seniorov, vrátane zlomenín, modrín a iných zranení, ktoré sa môžu ťažko liečiť v staršom veku.

 2. Emocionálne zneužívanie: Verbálne útoky, hrozby, izolácia a ponižovanie, ktoré môžu viesť k psychickým problémom. Emocionálne zneužívanie môže mať devastujúci vplyv na psychické zdravie seniorov, vrátane depresie, úzkosti a pocitu beznádeje.

 3. Finančné zneužívanie: Neoprávnené využívanie finančných prostriedkov, majetku alebo majetkových práv seniorov. Finančné zneužívanie môže viesť k strate úspor, dlhom a ekonomickej nestabilite, čo môže ešte viac zhoršiť kvalitu života seniorov.

 4. Zanedbávanie: Neschopnosť zabezpečiť základné potreby, ako je jedlo, voda, ošatenie, prístrešie, zdravotná starostlivosť a bezpečnosť. Zanedbávanie môže viesť k podvýžive, dehydratácii, zhoršeniu zdravotného stavu a dokonca k smrti.

 5. Sexuálne zneužívanie: Akékoľvek nechcené sexuálne správanie alebo dotyky. Sexuálne zneužívanie starších ľudí je obzvlášť odporné a môže mať vážne fyzické a psychické následky.

Príklady dobrej praxe zo zahraničia

 1. Elder Abuse Prevention Unit (EAPU) - Austrália: Táto organizácia poskytuje telefonickú podporu a poradenstvo pre seniorov, ktorí zažívajú násilie. EAPU tiež organizuje osvetové kampane a školenia pre odborníkov. Ich programy sú zamerané na prevenciu a včasnú intervenciu, čo pomáha identifikovať a riešiť prípady násilia na senioroch ešte predtým, než dôjde k vážnym následkom.

 2. Action on Elder Abuse (AEA) - Spojené kráľovstvo: AEA ponúka telefonickú linku pomoci, podporu obetiam a vzdelávacie programy. Organizácia tiež spolupracuje s políciou a inými inštitúciami na prevencii násilia. AEA vytvorila komplexný systém podpory, ktorý zahŕňa právne poradenstvo, psychologickú podporu a špecializované služby pre obete násilia.

 3. National Center on Elder Abuse (NCEA) - USA: NCEA sa zaoberá výskumom, osvetou a poskytovaním zdrojov pre profesionálov aj verejnosť. Vytvára tiež politické odporúčania na zlepšenie ochrany seniorov. NCEA vyvinula množstvo vzdelávacích materiálov a nástrojov, ktoré pomáhajú zvyšovať povedomie o probléme a poskytujú praktické rady, ako riešiť násilie na senioroch.

 4. Canadian Network for the Prevention of Elder Abuse (CNPEA) - Kanada: CNPEA podporuje výskum a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti prevencie násilia na senioroch. Organizácia spolupracuje s komunitami, vládami a odborníkmi na vytváranie stratégií a politík na ochranu starších ľudí.

 5. Elder Abuse Suspicion Index (EASI) - Kanada: EASI je nástroj vyvinutý na rýchlu identifikáciu potenciálnych prípadov násilia na senioroch. Používa sa v zdravotníckych zariadeniach na screening pacientov a zistenie rizika násilia, čím umožňuje včasnú intervenciu a ochranu obetí.

Návrhy riešení

 1. Zvýšenie povedomia: Osvetové kampane a vzdelávacie programy môžu pomôcť zvyšovať povedomie o probléme násilia na senioroch a jeho prejavoch. Informovanie verejnosti a odborníkov o znakoch násilia a o tom, ako reagovať, môže výrazne prispieť k prevencii a rýchlej identifikácii prípadov.

 2. Podpora obetí: Zriadenie podporných služieb, ako sú telefonické linky pomoci, právne poradenstvo a psychologická podpora, môže pomôcť obetiam násilia. Tieto služby by mali byť ľahko dostupné a anonymné, aby sa obete cítili bezpečne a mohli sa s dôverou obrátiť na pomoc.

 3. Právne opatrenia: Zlepšenie právnej ochrany seniorov prostredníctvom prísnejších zákonov a prísnejšieho vynucovania existujúcich predpisov. Zavedenie špeciálnych zákonov na ochranu seniorov pred násilím a zneužívaním môže poskytnúť silnejší právny rámec pre ochranu ich práv.

 4. Vzdelávanie profesionálov: Školenia pre sociálnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov a právnikov môžu zlepšiť identifikáciu a riešenie prípadov násilia na senioroch. Odborníci by mali byť schopní rozpoznať znaky násilia a vedieť, ako správne reagovať a poskytovať pomoc.

 5. Podpora rodín a opatrovateľov: Programy na podporu a vzdelávanie rodín a opatrovateľov môžu znížiť stres a riziko násilia. Poskytovanie informácií a zdrojov na zvládanie stresu a správne opatrovanie môže pomôcť predchádzať situáciám, ktoré by mohli viesť k násiliu.

 6. Komunitné programy: Vytváranie komunitných programov, ktoré podporujú sociálne zapojenie a aktivitu seniorov, môže znížiť riziko izolácie a násilia. Komunitné centrá, kluby a aktivity pre seniorov môžu poskytnúť sociálnu podporu a zlepšiť kvalitu ich života.

 7. Technologické riešenia: Využitie technológií, ako sú bezpečnostné kamery, nositeľné zariadenia na monitorovanie zdravia a aplikácie na hlásenie násilia, môže pomôcť pri identifikácii a prevencii násilia na senioroch. Technológie môžu tiež zlepšiť komunikáciu medzi seniormi a ich opatrovateľmi, čím sa zníži riziko zneužívania.

Násilie na senioroch je problém, ktorý si vyžaduje našu okamžitú pozornosť a spoločné úsilie. Zvýšenie povedomia, podpora obetí, právne opatrenia, vzdelávanie profesionálov a podpora rodín sú kľúčovými krokmi k tomu, aby sme zabezpečili, že naši starší spoluobčania budú žiť v bezpečí a dôstojnosti, ktorú si zaslúžia.

Zdroje

 • Elder Abuse Prevention Unit (EAPU) - Austrália: EAPU
 • Action on Elder Abuse (AEA) - Spojené kráľovstvo: AEA
 • National Center on Elder Abuse (NCEA) - USA: NCEA
 • Canadian Network for the Prevention of Elder Abuse (CNPEA) - Kanada: CNPEA
 • Elder Abuse Suspicion Index (EASI) - Kanada: EASI