Minimálne 163 000 ľudí na Slovensku má iba jeden pár topánok.

Published on 14 June 2024 at 22:32

Chudoba na Slovensku má mnoho podôb, avšak jedným z najvýraznejších znakov je nedostatok základných životných potrieb. Podľa najnovších štatistík až 163 000 ľudí na Slovensku vlastní iba jeden pár topánok. Tento alarmujúci fakt odráža závažnosť situácie, v ktorej sa mnohí naši spoluobčania nachádzajú.

V tomto článku sa budeme venovať extrémnym formám chudoby, ich príčinám, následkom a možným riešeniam. Tiež sa pozrieme na príklady dobrej praxe zo zahraničia, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre riešenie tohto problému u nás.

Extrémne formy chudoby

Nedostatok základných životných potrieb

Chudoba sa neprejavuje len v nedostatku financií, ale aj v obmedzenom prístupe k základným životným potrebám, ako sú jedlo, oblečenie, zdravotná starostlivosť a bývanie. Jedným z najvýraznejších znakov extrémnej chudoby je práve nedostatok adekvátnej obuvi. Vlastniť iba jeden pár topánok nie je len nepraktické, ale aj zdravotne nebezpečné, najmä v prípade detí, ktoré rýchlo rastú a potrebujú častú výmenu obuvi.

Šikanovanie a sociálne vylúčenie

Nedostatok základných životných potrieb, vrátane obuvi, môže viesť k sociálnemu vylúčeniu a šikanovaniu, najmä u detí. Deti, ktoré nemajú adekvátne oblečenie a obuv, často čelia posmeškom a šikanovaniu od spolužiakov, čo negatívne ovplyvňuje ich sebaúctu a motiváciu chodiť do školy. Tento problém sa ešte viac prehlbuje v rodinách, ktoré nemajú prístup k tečúcej vode a základným hygienickým potrebám.

Zdravotné riziká

Nedostatok adekvátnej obuvi môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Nesprávne alebo opotrebované topánky môžu spôsobiť bolesti nôh, deformácie chodidiel a ďalšie ortopedické problémy. V zimných mesiacoch môže nedostatok teplej obuvi viesť k omrzlinám a ďalším zdravotným komplikáciám.

Príčiny chudoby

Nezamestnanosť a nízke mzdy

Jednou z hlavných príčin chudoby na Slovensku je vysoká miera nezamestnanosti a nízke mzdy. Mnohí ľudia pracujú na nekvalifikovaných pozíciách s nízkym príjmom, ktorý nestačí na pokrytie základných životných potrieb. Toto platí najmä pre jednorodičovské rodiny a rodiny s viacerými deťmi.

Nízka úroveň vzdelania

Nedostatočné vzdelanie je ďalším významným faktorom prispievajúcim k chudobe. Ľudia s nízkym vzdelaním majú obmedzené pracovné príležitosti a často sa zamestnávajú v nekvalifikovaných prácach s nízkymi mzdami. Investícia do vzdelania je kľúčová pre zlepšenie životnej úrovne a prelomenie cyklu chudoby.

Sociálne nerovnosti

Sociálne nerovnosti a diskriminácia tiež prispievajú k pretrvávaniu chudoby. Mnohé menšiny, vrátane rómskej komunity, čelia predsudkom a diskriminácii, čo im sťažuje prístup k vzdelaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti.

Návrhy riešení problému

Zvýšenie prístupnosti vzdelania

Investícia do vzdelania je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako prelomiť cyklus chudoby. Zvýšenie prístupnosti a kvality vzdelania pre všetky deti, vrátane tých z marginalizovaných komunít, je kľúčové. Programy na podporu vzdelávania, ako sú štipendiá a bezplatné školské pomôcky, môžu pomôcť deťom z chudobných rodín dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelania a získať lepšie pracovné príležitosti v budúcnosti.

Podpora zamestnanosti a zvýšenie miezd

Podpora zamestnanosti a zvýšenie miezd pre nízkopríjmové skupiny môže výrazne zlepšiť životné podmienky chudobných rodín. Vytváranie nových pracovných miest, zvyšovanie minimálnej mzdy a podpora malých a stredných podnikov sú dôležité kroky k zlepšeniu ekonomickej situácie mnohých rodín.

Zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti

Zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetky sociálne skupiny je nevyhnutné. Bezplatné alebo dotované zdravotné služby pre nízkopríjmové rodiny môžu pomôcť znížiť zdravotné riziká spojené s chudobou. Programy na prevenciu a liečbu zdravotných problémov, ako sú ortopedické problémy spôsobené nesprávnou obuvou, môžu výrazne zlepšiť kvalitu života chudobných rodín.

Príklady dobrej praxe zo zahraničia

Fínsko: Housing First

Fínsko je často uvádzané ako príklad dobrej praxe v boji proti chudobe a bezdomovectvu. Program Housing First poskytuje bezdomovcom stálu strechu nad hlavou bez predchádzajúcich podmienok. Tento prístup umožňuje ľuďom stabilizovať svoj život a postupne riešiť ďalšie problémy, ako sú nezamestnanosť a zdravotné ťažkosti.

Kanada:

Kanada je tiež známa svojimi programami na zlepšenie životných podmienok chudobných rodín. Vláda investuje do programov na podporu vzdelania, zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti pre nízkopríjmové skupiny. Jedným z príkladov je program Child Benefit, ktorý poskytuje finančnú podporu rodinám s deťmi na pokrytie základných životných potrieb.

Nemecko: Nemecko má robustný systém sociálneho zabezpečenia, ktorý poskytuje podporu nízkopríjmovým rodinám. Programy na podporu bývania, vzdelania a zdravotnej starostlivosti sú kľúčové pre zlepšenie životných podmienok chudobných rodín. Napríklad program Kindergeld poskytuje finančnú podporu rodinám s deťmi, čo im umožňuje lepšie zvládať výdavky spojené so starostlivosťou o deti.

 

Chudoba na Slovensku je komplexný problém, ktorý si vyžaduje systémové riešenia. Zvýšenie prístupnosti vzdelania, podpora zamestnanosti a zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti sú kľúčové kroky k zlepšeniu životných podmienok chudobných rodín. Príklady dobrej praxe zo zahraničia môžu slúžiť ako inšpirácia pre tvorbu efektívnych programov na boj proti chudobe. Je dôležité, aby sme ako spoločnosť spoločne pracovali na zlepšení životných podmienok našich spoluobčanov a zabezpečili, že každý má prístup k základným životným potrebám.

Zdroje

  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Housing First Finland
  • Government of Canada: Child Benefit Program
  • Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Nemecko)