Projekt - Do školy s úsmevom a desiatou

Minimálne 500 000 detí vyrastá pod sociálnym tlakom okolia.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z.

Cieľová skupina:

Deti, ktoré sú ohrozené alebo zasiahnuté nepriaznivou sociálnou situáciou


Informácie

Pre deti žijúce v zložitej sociálnej situácii môže skúsenosť so školou byť značne náročná a plná obáv. Niektoré z týchto detí sa stretávajú s rôznymi ťažkosťami, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť plnohodnotne sa zúčastňovať na vzdelávacom procese.

Niektoré z týchto problémov sú:

 • Nevhodné oblečenie: Pre niektoré deti v zložitej sociálnej situácii môže byť zabezpečenie primeraného oblečenia pre školu ťažkou úlohou. Nedostatok finančných zdrojov môže spôsobiť, že deti prichádzajú do školy v nevhodnom alebo opotrebovanom oblečení, čo môže viesť k pocitu izolácie a menejcennosti.

 • Nedostatok jedla: Niektoré deti v zložitej sociálnej situácii môžu prichádzať do školy bez raňajok alebo desiaty. Nedostatok výživných jedál môže negatívne ovplyvniť ich pozornosť, koncentráciu a výkon v škole, čo môže mať za následok zhoršené študijné výsledky a pocit frustrácie.

 • Výsmech a sociálne vylúčenie: Deti žijúce v zložitej sociálnej situácii sa niekedy stretávajú so výsmechom a sociálnym vylúčením zo strany svojich rovesníkov. Nedostatok finančných zdrojov a sociálnych prostriedkov môže prispieť k ich izolácii a pocitu oddelenosti od ostatných, čo môže mať negatívny vplyv na ich sebavedomie a pocity vlastnej hodnoty.

Je preto dôležité, aby sme ako spoločnosť a ako poskytovatelia sociálnych služieb venovali osobitnú pozornosť potrebám detí žijúcich v zložitej sociálnej situácii. Môžeme im poskytnúť podporu prostredníctvom programov na zabezpečenie oblečenia, potravín a psychosociálnej podpory, aby sme im pomohli prekonať tieto ťažkosti a dosiahnuť úspech vo svojom vzdelávaní. Týmto spôsobom môžeme vytvárať inkluzívne prostredie, kde každé dieťa má rovnaké príležitosti na rast, rozvoj a úspech.

 

Prečo pomáhať takýmto deťom ?

Podpora detí, ktoré vyrastajú v zlej sociálnej situácii, je dôležitá pre ich zdravý vývoj a budúci úspech.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dôležité poskytovať im podporu:

 1. Zlý začiatok, dobrý koniec: Deti, ktoré vyrastajú v zlej sociálnej situácii, často zažívajú množstvo nepriaznivých podmienok, ako sú chudoba, zneužívanie alebo zanedbávanie. Poskytnutie im podpory a zdrojov na prekonanie týchto prekážok im môže pomôcť zmeniť svoj osud a dosiahnuť úspech v živote napriek ich ťažkému začiatku.

 2. Rovnaké príležitosti pre všetkých: Podpora detí v zlej sociálnej situácii pomáha zmierniť nerovnosti a zabezpečiť, aby každé dieťa malo rovnaké príležitosti na dosiahnutie svojho plného potenciálu. Každé dieťa, bez ohľadu na rodinný pôvod alebo finančnú situáciu, by malo mať prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a možnostiam na rozvoj svojich talentov.

 3. Prelomenie cyklu chudoby: Podpora detí v zlej sociálnej situácii môže prispieť k prelomeniu cyklu chudoby v ich rodinách a komunitách. Poskytnutie im príležitostí na vzdelanie, podporu a povzbudenie môže pomôcť zmeniť ich životné podmienky a umožniť im vytvoriť si lepšiu budúcnosť pre seba a svoje rodiny.

 4. Zachovanie zdravia a pohody: Deti, ktoré vyrastajú v zlej sociálnej situácii, často čelia zvýšeným rizikám zdravotných problémov a psychických ťažkostí. Poskytnutie im podpory a prostriedkov na zlepšenie zdravia a pohody môže mať dlhodobé pozitívne účinky na ich celkový životný štýl a blahobyt.

 5. Investícia do budúcnosti spoločnosti: Podpora detí v zlej sociálnej situácii nie je len investíciou do ich individuálneho života, ale aj do budúcnosti celej spoločnosti. Deti s prístupom k podpore a zdrojom majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa stanú aktívnymi a produktívnymi členmi spoločnosti, ktorí prispievajú k jej rastu a rozvoju.

Poskytujeme

 • desiatu do školy
 • vhodné oblečenie a obutie 
 • sociálne poradenstvo 
 • psychologické poradenstvo
 • ...

Projekt sa snažíme čo najviac prepojiť aj s inými projektami ktoré realizujeme. Napríklad Doučovanie. 


Ciele projektu 

 •  skvalitniť život deťom, ktoré vyrastajú pod sociálnym tlakom okolia

Tu poskytujeme desiatu a iné potrebné veci podľa dohovoru


Sládkovičovo

Prebieha jednanie o prenájme priestoru


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie