Mnoho podôb týrania.

Published on 1 July 2024 at 14:15

Týranie má mnoho podôb a jeho dôsledky sú hlboké a dlhodobé. Tento článok vás prevedie rôznymi formami týrania, od fyzického a psychického po ekonomické a digitálne. Pridáme aj príklady dobrej praxe zo zahraničia pri riešení týchto problémov a uvedieme zdroje, z ktorých sme čerpali informácie.

Článok je súčasťou kampane BRÁŇTE SA!

Článok je úvodom do problematiky. Ak vás téma zaujala, sledujte kampaň aj naďalej.

Čo je týranie?

Týranie je akékoľvek správanie, ktoré spôsobuje ujmu alebo bolesť inej osobe. Môže mať mnoho foriem, vrátane fyzického násilia, psychického nátlaku, ekonomického zneužívania a digitálneho obťažovania.

Fyzické týranie

Fyzické týranie je najviditeľnejšou formou násilia. Zahŕňa bitie, pľuvanie, ťahanie za vlasy a akékoľvek iné fyzické útoky. Tieto činy môžu zanechať nielen fyzické zranenia, ale aj hlboké emocionálne jazvy.

Psychické týranie

Psychické týranie môže byť rovnako škodlivé ako fyzické. Zahŕňa urážky, ponižovanie, vyhrážky, manipuláciu a kontrolovanie správania obete. Môže viesť k úzkosti, depresiám a strate sebavedomia.

Ekonomické týranie

Ekonomické týranie zahŕňa kontrolu nad finančnými prostriedkami obete, obmedzovanie prístupu k peniazom, zabraňovanie obeti pracovať alebo kontrolovanie jej výdavkov. Tento druh týrania môže obeti znemožniť opustiť násilnícky vzťah.

Digitálne týranie

S nástupom technológií sa objavujú nové formy týrania, ako je kyberšikana, sledovanie cez GPS, obťažovanie na sociálnych sieťach a zneužívanie súkromných informácií. Digitálne týranie môže byť rovnako devastujúce ako tradičné formy násilia.

Príklady dobrej praxe zo zahraničia

  1. Nórsko – Centrum krízovej intervencie (DIXI) Nórske centrum DIXI poskytuje okamžitú pomoc obetiam násilia a týrania. Ponúka bezpečné útočisko, psychologickú podporu a právne poradenstvo. Ich integrovaný prístup zahŕňa aj vzdelávacie programy pre verejnosť, čím sa snažia zvýšiť povedomie o týraní a jeho dôsledkoch.

  2. Švédsko – Projekt FREDA Projekt FREDA je švédska iniciatíva zameraná na prevenciu domáceho násilia. Poskytuje špecializované programy pre obete i páchateľov, vrátane terapeutických služieb, vzdelávacích workshopov a skupinových terapií. FREDA spolupracuje s rôznymi organizáciami a poskytuje holistický prístup k riešeniu problémov spojených s násilím.

  3. Austrália – Národná linka pomoci (1800RESPECT) Austrália ponúka 24-hodinovú národnú linku pomoci pre obete domáceho násilia a týrania. Linka 1800RESPECT poskytuje poradenstvo, podporu a prístup k rôznym službám, vrátane právneho poradenstva a krízovej intervencie. Ich online platforma tiež ponúka množstvo zdrojov a nástrojov pre obete a ich rodiny.

 

Týranie má mnoho podôb a jeho riešenie vyžaduje komplexný a integrovaný prístup. Programy a iniciatívy zo zahraničia ukazujú, že kombinácia psychologickej podpory, vzdelávania, právneho poradenstva a prevencie môže výrazne prispieť k zníženiu výskytu týrania a podporiť obete v ich ceste k uzdraveniu a nezávislosti.

Zdroje:

  • DIXI Centrum krízovej intervencie: https://www.dixi.no/
  • Projekt FREDA, Švédsko.
  • Národná linka pomoci 1800RESPECT, Austrália: https://www.1800respect.org.au/
  • Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) správa o domácom násilí.
  • Medzinárodné štúdie o vplyve domáceho násilia