Emočný incest. Skryté putá.

Published on 17 June 2024 at 00:50

Emočný incest, tiež známy ako parentifikácia, je jav, ktorý sa v psychológii a rodinných štúdiách stáva čoraz viac diskutovaným. Predstavuje situáciu, kedy rodič alebo opatrovateľ zneužíva emocionálne väzby so svojím dieťaťom na uspokojenie svojich vlastných emočných potrieb, často na úkor zdravého vývoja dieťaťa. Tento jav môže mať hlboké a dlhodobé následky na psychologický a emocionálny vývoj dieťaťa, ovplyvňujúc jeho vzťahy, sebaúctu a celkovú pohodu v dospelosti.

Čo je emočný incest?

Emočný incest sa vyznačuje tým, že rodič (často opačného pohlavia) nadmerne závisí na dieťati ako na zdroji emocionálnej podpory a blízkosti. Tento vzťah môže byť nevhodne intímny, pričom dieťa preberá rolu, ktorá je bežne vyhradená pre dospelého partnera. Na rozdiel od fyzického alebo sexuálneho zneužívania, emočný incest nie je často ľahko rozpoznateľný, pretože nezahŕňa fyzické násilie alebo sexuálne správanie. Avšak jeho dopady môžu byť rovnako škodlivé. Emočný incest sa prejavuje tým, že rodič preberá na dieťa úlohu emocionálneho partnera. Môže ísť o zverovanie sa s intímnymi problémami, vyžadovanie podpory a porozumenia alebo zaťažovanie dieťaťa dospelými starosťami. Dieťa tak nedostáva priestor na vlastný zdravý vývoj a je nútené predčasne dospieť.

Príznaky a symptómy

Medzi príznaky emočného incestu patria:

 1. Nadmerná závislosť rodiča na dieťati: Rodič sa spolieha na dieťa pri riešení svojich emocionálnych problémov, miesto toho, aby sa obracal na dospelého partnera alebo priateľov.
 2. Nevhodné emocionálne zdieľanie: Rodič zdieľa s dieťaťom detaily svojich romantických vzťahov, finančných problémov alebo iných osobných záležitostí.
 3. Prehnané nároky na lojalitu a podporu: Dieťa je tlačené do situácií, kde musí rozhodovať alebo poskytovať emocionálnu podporu, ktorá presahuje jeho vek a schopnosti.
 4. Nedostatok hraníc: Dieťa nemá priestor na rozvíjanie svojich vlastných záujmov a vzťahov, pretože je stále zapojené do problémov rodiča.

Následky emočného incestu

Emočný incest môže mať vážne dôsledky na psychický a emocionálny vývoj dieťaťa. Medzi možné následky patria:

 1. Nízka sebaúcta: Deti, ktoré prežili emočný incest, často trpia nízkou sebaúctou, pretože sa cítia zodpovedné za šťastie a pohodu svojho rodiča.
 2. Problémy so vzťahmi: V dospelosti môžu mať tieto deti problémy s vytváraním a udržiavaním zdravých vzťahov, pretože nepoznajú zdravé hranice a majú skreslené predstavy o intimitě a blízkosti.
 3. Emocionálne vyčerpanie: Neustále poskytovanie emocionálnej podpory rodičovi môže viesť k emocionálnemu vyčerpaniu a depresiám.
 4. Úzkosť a depresia: Neschopnosť riešiť vlastné emocionálne potreby môže viesť k úzkostiam a depresiám.

Príklady dobrej praxe zo zahraničia

Programy a terapeutické prístupy:

 1. Rodinná terapia: V Spojených štátoch je rodinná terapia často využívaná na riešenie dynamiky emočného incestu. Tento prístup pomáha obnoviť zdravé hranice medzi rodičmi a deťmi a podporuje komunikáciu a porozumenie.

  • Príklad: Program "Families OverComing Under Stress" (FOCUS) v USA ponúka rodinám nástroje na zlepšenie komunikácie a riešenie konfliktov, čím pomáha obnoviť zdravé rodinné vzťahy.
 2. Individuálna terapia pre deti: Terapia zameraná na deti, ktoré prežili emočný incest, môže pomôcť pri budovaní sebaúcty a vytváraní zdravých vzťahov. Tieto terapie často využívajú kognitívno-behaviorálne techniky a terapeutické hry.

  • Príklad: Program "Child Parent Relationship Therapy" (CPRT) v Spojených kráľovstvách využíva hru na pomoc deťom vyjadriť svoje pocity a zlepšiť vzťahy s rodičmi.
 3. Podporné skupiny: V mnohých krajinách sú podporné skupiny pre dospelých, ktorí prežili emočný incest. Tieto skupiny poskytujú bezpečné prostredie na zdieľanie skúseností a získanie podpory od ostatných, ktorí prešli podobnými skúsenosťami.

  • Príklad: "Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families" (ACA) je medzinárodná podporná skupina, ktorá pomáha dospelým, ktorí vyrástli v dysfunkčných rodinách, vrátane tých, kde bol prítomný emočný incest.
 4. Family Systems Therapy (USA): Táto terapia sa zameriava na zlepšenie rodinných vzťahov a riešenie nevhodných dynamík v rodine. Pomáha rodičom pochopiť, ako ich správanie ovplyvňuje deti, a učí ich zdravým spôsobom riešiť svoje emocionálne potreby.
 5. The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) (UK): NSPCC poskytuje podporu a poradenstvo pre rodiny, kde dochádza k emočnému zneužívaniu. Organizácia ponúka online kurzy, semináre a terapeutické služby.
 6. Kids Helpline (Australia): Táto linka dôvery poskytuje anonymnú podporu deťom a mládeži, ktoré zažívajú emočný incest. Deti môžu telefonovať alebo písať online poradcom, ktorí im poskytnú potrebnú podporu a rady.

Vzdelávanie rodičov

Vzdelávanie rodičov je kľúčové pre prevenciu emočného incestu. Rodičia musia byť informovaní o tom, aké správanie je nevhodné a ako môžu udržiavať zdravé hranice so svojimi deťmi.

Programy pre rodičov:

 1. Kurzy a workshopy: Mnoho organizácií ponúka kurzy a workshopy pre rodičov, kde sa učia o zdravých rodičovských praktikách a ako predchádzať emočnému incestu.

  • Príklad: "Triple P – Positive Parenting Program" je medzinárodný program, ktorý poskytuje rodičom nástroje na pozitívne rodičovstvo a predchádzanie nevhodným vzťahom s deťmi.
 2. Online zdroje: Internet je plný zdrojov, ktoré môžu rodičom pomôcť pochopiť a predchádzať emočnému incestu. Webináre, články a videá poskytujú praktické rady a informácie.

  • Príklad: Webová stránka "Child Mind Institute" ponúka množstvo článkov a videí na tému zdravých rodinných vzťahov a prevencie emočného incestu.

 

Ako môžu rodičia predísť emočnému incestu

Rodičia môžu predísť emočnému incestu tým, že budú vedome oddeľovať svoje emocionálne potreby od vzťahov so svojimi deťmi. Je dôležité, aby rodičia hľadali emocionálnu podporu u dospelých partnerov, priateľov alebo terapeutov.

Niekoľko odporúčaní:

 • Udržiavanie zdravých hraníc: Rodičia by mali byť vedomí hraníc medzi rodičovskými a partnerskými rolami.
 • Vyhľadanie odbornej pomoci: Ak rodič cíti potrebu zverovať sa dieťaťu s intímnymi problémami, mal by vyhľadať odbornú pomoc od terapeuta.
 • Podpora sebahodnoty dieťaťa: Rodičia by mali podporovať nezávislosť a sebavedomie dieťaťa, aby mohlo zdravým spôsobom rásť a rozvíjať sa.

Emočný incest je vážnym problémom, ktorý môže mať dlhodobé následky na psychický a emocionálny vývoj dieťaťa. Je dôležité, aby rodičia boli informovaní o tom, aké správanie je nevhodné, a aby hľadali podporu a pomoc, ak majú pocit, že ich vzťahy s deťmi nie sú zdravé. Prostredníctvom rodinnej terapie, individuálnej terapie pre deti a vzdelávania rodičov môžeme pomôcť obnoviť zdravé rodinné vzťahy a zabezpečiť, aby deti vyrastali v prostredí, ktoré podporuje ich zdravý vývoj.

 

Zdroje

 1. American Psychological Association (APA) - apa.org
 2. Families OverComing Under Stress (FOCUS) - focusproject.org
 3. Child Parent Relationship Therapy (CPRT) - cprtinstitute.org
 4. Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families (ACA) - adultchildren.org
 5. Triple P – Positive Parenting Program - triplep.net
 6. Child Mind Institute - childmind.org
 7. Bradshaw, J. (1990). "Homecoming: Reclaiming and Championing Your Inner Child." Bantam.
 8. Forward, S. (2001). "Emotional Incest Syndrome: What to do When a Parent's Love Rules Your Life." HarperCollins.
 9. Lawson, D. M. (2000). "The Importance of Identifying Emotional Incest." The Journal of Counseling & Development.
 10. National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). (2023). "Emotional Abuse." nspcc.org.uk
 11. Kids Helpline. (2023). "About Us." kidshelpline.com.au
 12. Family Systems Therapy. (2023). "About Family Systems Therapy." familytherapy.com