Už aj Ľ. Štúr: História sociálnej práce.

Published on 31 May 2024 at 23:14

Sociálna práca v Strednej Európe a na Slovensku má dlhú a bohatú históriu, ktorá odráža širšie spoločenské, ekonomické a politické zmeny v týchto regiónoch. Tento článok sa zameriava na historický vývoj sociálnej práce, významné osobnosti, ktoré prispeli k jej formovaniu, a zaujímavosti, ktoré charakterizujú jej rozvoj.

Počiatky sociálnej práce v Strednej Európe

Korene sociálnej práce v Strednej Európe možno nájsť už v stredoveku, keď cirkevné inštitúcie poskytovali pomoc chudobným, chorým a sirotám. Kláštory a farnosti boli centrami charitatívnej pomoci, kde mnísi a duchovní poskytovali starostlivosť tým, ktorí to najviac potrebovali.

S príchodom renesancie a humanizmu sa zmenil pohľad na sociálnu pomoc. Sociálna práca začala nadobúdať formálnejšie a sekulárnejšie podoby. V tomto období vznikali prvé mestské charitatívne inštitúcie, ako napríklad chudobince a sirotince, financované miestnymi komunitami a šľachtou.

V 19. storočí, počas priemyselnej revolúcie, došlo k výraznému nárastu sociálnych problémov. Urbanizácia a industrializácia viedli k masívnej migrácii do miest, čo spôsobilo vznik nových sociálnych otázok, ako sú chudoba, nezamestnanosť a zlé pracovné podmienky. Reakciou na tieto výzvy bolo zakladanie prvých formálnych organizácií zameraných na sociálnu pomoc.

Vývoj sociálnej práce na Slovensku

Na Slovensku sa sociálna práca začala formovať podobne ako v iných krajinách strednej Európy. V 19. storočí vznikali prvé charitatívne spolky a organizácie, ktoré sa zameriavali na pomoc chudobným a znevýhodneným. Jedným z prvých významných spolkov bol Slovenský evanjelický spolok, založený v roku 1863, ktorý poskytoval pomoc v rôznych formách vrátane vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 došlo k významnému rozvoju sociálnej práce. Nový štát kládol dôraz na sociálnu starostlivosť a vytváral inštitúcie na podporu sociálne znevýhodnených skupín. Vznikli organizácie ako Ústredný sociálny úrad, ktorý koordinoval sociálne programy na národnej úrovni.

Po druhej svetovej vojne a počas komunistického režimu sa sociálna práca stala súčasťou štátneho aparátu. Štát poskytoval rozsiahlu sociálnu starostlivosť, avšak s dôrazom na ideologické aspekty. Po páde komunizmu v roku 1989 došlo k výrazným zmenám, pričom sa sociálna práca začala opäť orientovať na individuálne potreby a komunitnú pomoc. Rozvoj neziskového sektora a medzinárodná spolupráca prispeli k modernizácii sociálnych služieb na Slovensku.

Významné osobnosti sociálnej práce

 • Alice Masaryková (1879-1966): Dcéra prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka, bola jednou z priekopníčok sociálnej práce v Československu. Založila/Spoluzaložila Československý Červený kríž a významne prispela k rozvoju sociálnej práce ako akademickej disciplíny.

 • Ľudovít Štúr (1815-1856): Hoci nie je priamo spojený so sociálnou prácou, jeho snahy o národné uvedomenie a sociálne reformy mali významný vplyv na zlepšenie životných podmienok Slovákov. Jeho úsilie v oblasti vzdelávania a sociálnej spravodlivosti ovplyvnilo mnohých sociálnych pracovníkov.

 • Miloslav Mečíř (1935-2009): Slovenský sociálny pracovník a pedagóg, ktorý sa zaslúžil o rozvoj modernej sociálnej práce na Slovensku. Bol jedným z prvých, kto zaviedol sociálnu prácu ako akademický odbor na slovenských univerzitách.

Zaujímavosti

 • Vznik prvých domovov pre deti: Na Slovensku vznikli prvé sirotince a domovy pre deti už v 19. storočí, čím sa začala tradícia inštitucionálnej starostlivosti o opustené a znevýhodnené deti.

 • Komunitné centrá: Po roku 1989 sa začali rozvíjať komunitné centrá, ktoré poskytujú široké spektrum sociálnych služieb pre miestne komunity, vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a poradenstva.

 • Medzinárodná spolupráca: Slovenské organizácie sociálnej práce aktívne spolupracujú s medzinárodnými organizáciami, ako sú UNICEF, Caritas a International Federation of Social Workers (IFSW), čo umožňuje výmenu skúseností a osvedčených postupov.

 • Európska únia: Po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa otvorili nové možnosti financovania sociálnych projektov a programov, čo prispelo k ďalšiemu rozvoju sociálnej práce v krajine.

 

Zdroje

 • [Encyklopédia Slovenska, 1977]

 • [Historický ústav SAV, Sociálna práca na Slovensku]

 • [Český Červený kríž, História]

 • [Masarykova univerzita, Fakulta sociálnych štúdií]

 • [International Federation of Social Workers (IFSW)]

 • [Slovenská humanitná rada, História sociálnej práce]