Šikana: Problém ?

Published on 29 May 2024 at 20:41

Šikana je závažný sociálny problém, ktorý postihuje ľudí všetkých vekových skupín po celom svete. Ide o opakované agresívne správanie, ktoré má za cieľ ublížiť inej osobe fyzicky, psychicky alebo emocionálne. V tomto článku sa budeme venovať rôznym formám šikany, návrhom na riešenie tohto problému a príkladom dobrej praxe zo zahraničia.

Šikana má závažné dôsledky nielen na obete, ale aj na ich rodiny, školy a širšiu komunitu. Môže viesť k fyzickým zraneniam, psychickým problémom, zníženému sebavedomiu, problémom so spánkom a stravovaním a v extrémnych prípadoch aj k samovraždám. Šikana tiež ovplyvňuje školské prostredie, čím znižuje výkonnosť a pohodu všetkých študentov.

 

Formy šikany

 

Fyzická šikana

Fyzická šikana zahŕňa akékoľvek fyzické útoky na osobu, ako sú bitky, kopance, a iné formy fyzického násilia. Táto forma šikany môže byť ľahko rozpoznateľná vďaka fyzickým známkam na tele obete, ako sú modriny, rezy alebo zlomeniny. Fyzická šikana je obzvlášť nebezpečná, pretože môže viesť k vážnym zraneniam a dokonca aj k smrti.

Príklad: Jeden z najznámejších prípadov fyzickej šikany sa stal v roku 1997 v Columbine High School v USA, kde dvaja študenti spustili masovú streľbu po tom, čo roky trpeli fyzickou a verbálnou šikanou zo strany spolužiakov.

 

Verbálna šikana

Verbálna šikana zahŕňa urážky, nadávky, výsmech, ohováranie a ponižovanie. Hoci táto forma šikany nezanecháva fyzické známky, môže mať rovnako závažné dôsledky na psychické zdravie obete. Verbálne útoky môžu narušiť sebavedomie a sebaúctu človeka, čo môže viesť k depresiám, úzkostiam a ďalším psychickým problémom.

Príklad: V roku 2010 sa prípad mladej študentky Phoebe Prince stal medzinárodne známym, keď spáchala samovraždu po mesiacoch verbálnej šikany zo strany spolužiakov. Tento prípad viedol k zvýšeniu pozornosti na problém verbálnej šikany a potrebu legislatívnych zmien.

 

Sociálna šikana

Sociálna šikana zahŕňa vylučovanie zo skupiny, šírenie fám, manipuláciu a iné formy sociálneho vylúčenia. Táto forma šikany môže byť veľmi zraňujúca, pretože narúša sociálne vzťahy a pocit príslušnosti obete. Sociálna šikana môže viesť k pocitom izolácie a osamelosti, čo môže mať vážne následky na duševné zdravie človeka.

Príklad: V Austrálii sa prípad 14-ročnej Dolly Everett stal známym po jej samovražde v roku 2018. Dolly bola obeťou sociálnej šikany, ktorá zahŕňala vylúčenie zo skupiny a šírenie škodlivých fám. Tento tragický incident podnietil národnú diskusiu o potrebe riešiť sociálnu šikanu.

 

Kyberšikana

Kyberšikana zahŕňa použitie technológie, ako sú sociálne siete, SMS správy a e-maily, na obťažovanie, ohováranie alebo ponižovanie inej osoby. Kyberšikana je zvlášť závažná, pretože môže byť anonymná a neustála, čo znamená, že obete môžu byť šikanované kedykoľvek a kdekoľvek. Kyberšikana môže mať devastujúce účinky na psychické zdravie obete, vrátane depresie, úzkosti a sebapoškodzovania.

Príklad: V roku 2013 sa prípad Rehtaeh Parsons v Kanade dostal do medzinárodnej pozornosti. Rehtaeh bola obeťou kyberšikany po tom, čo sa na internete šírili jej intímne fotografie bez jej súhlasu. Tento prípad viedol k zvýšeniu povedomia o kyberšikane a potrebe prísnejších zákonov na ochranu obetí.

 

Návrhy na riešenie šikany

 

Riešenie šikany si vyžaduje komplexný prístup, ktorý zahŕňa vzdelávanie, podporu, intervenciu a spoluprácu všetkých zainteresovaných strán. Tu je niekoľko kľúčových návrhov na riešenie šikany:

 

Výchova a osveta

Jedným z najdôležitejších krokov v boji proti šikane je vzdelávanie a osveta. Školy, rodičia a komunity by mali byť informovaní o tom, čo je šikana, aké sú jej dôsledky a ako jej predchádzať. Vzdelávacie programy by mali zahŕňať tréningy pre učiteľov a študentov, ako aj informácie pre rodičov o tom, ako rozpoznať a riešiť šikanu.

Príklad: V Nemecku sa program "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" zameriava na vzdelávanie študentov a učiteľov o probléme šikany a diskriminácie. Tento program podporuje školy v implementácii opatrení na prevenciu šikany a podporu inkluzívneho školského prostredia.

 

Školské politiky a programy

Školy by mali mať jasné politiky a programy proti šikane. Tieto politiky by mali zahŕňať definície šikany, postupy na riešenie incidentov a opatrenia na podporu obetí. Programy by mali byť zamerané na podporu bezpečného a inkluzívneho školského prostredia.

Príklad: V Spojených štátoch sa program "Positive Behavioral Interventions and Supports" (PBIS) zameriava na vytváranie pozitívneho školského prostredia prostredníctvom preventívnych opatrení a podpory pre všetkých študentov. Tento program zahŕňa tréningy pre učiteľov, osvetové kampane a intervencie na riešenie šikany.

 

Podpora obetí

Je dôležité, aby obete šikany dostali potrebnú podporu a pomoc. To môže zahŕňať psychologické poradenstvo, terapeutické služby a podporu zo strany školy a rodiny. Podpora obetí je kľúčová pre ich zotavenie a prevenciu dlhodobých negatívnych dôsledkov šikany.

Príklad: V Spojenom kráľovstve organizácia "Childline" poskytuje bezplatnú a anonymnú linku pomoci pre deti a mladých ľudí, ktorí sa stali obeťami šikany. Okrem telefonickej podpory ponúka Childline aj online chat a e-mailovú podporu.

 

Intervencia

Včasná a účinná intervencia je kľúčová pre riešenie šikany. Školy by mali mať jasné postupy na riešenie incidentov šikany a zabezpečiť, aby všetci zamestnanci boli vyškolení na ich implementáciu. Intervencie by mali byť zamerané na ochranu obetí, zmenu správania páchateľov a obnovu pozitívneho školského prostredia.

Príklad: V Nórsku sa program "Zero" zameriava na včasnú identifikáciu a intervenciu pri šikanovaní. Tento program zahŕňa školenia pre učiteľov, pravidelné hodnotenie školského prostredia a individuálnu podporu pre obete a páchateľov šikany.

 

Rodičovská účasť

Rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu v prevencii a riešení šikany. Je dôležité, aby boli rodičia zapojení do školskej komunity a informovaní o politikách a programoch proti šikane. Rodičia by mali byť tiež vyškolení na rozpoznanie príznakov šikany a na to, ako podporovať svoje deti, ak sa stanú obeťami šikany.

Príklad: V Austrálii organizácia "Bullying. No Way!" poskytuje rodičom zdroje a informácie o šikane, vrátane rád, ako rozpoznať šikanu, ako ju riešiť a ako podporovať svoje deti. Táto organizácia tiež ponúka tréningy a workshopy pre rodičov a učiteľov.

 

Príklady dobrej praxe zo zahraničia

 

Fínsko - KiVa program

Fínsko je jednou z krajín, ktoré sú považované za lídrov v boji proti šikane. Program KiVa je celonárodný program, ktorý sa zameriava na prevenciu a riešenie šikany v školách. KiVa zahŕňa vzdelávacie moduly, online hry a aktivity zamerané na zlepšenie školského prostredia. Tento program preukázateľne znížil výskyt šikany v školách a stal sa modelom pre iné krajiny.

 

KiVa program zahŕňa:

- Vzdelávacie moduly pre žiakov, učiteľov a rodičov.

- Online hry a aktivity na podporu empatie a pozitívneho správania.

- Pravidelné hodnotenie školského prostredia a monitorovanie výskytu šikany.

- Individuálnu podporu pre obete a páchateľov šikany.

 

Viac informácií: [KiVa Program](https://www.kivaprogram.net/)

 

USA - Olweus Bullying Prevention Program

Olweus Bullying Prevention Program (OBPP) je jedným z najstarších a najviac preskúmaných programov na prevenciu šikany. Tento program, ktorý je široko používaný v USA, ponúka komplexný prístup k prevencii šikany, vrátane školení pre učiteľov, osvetových kampaní a podpory pre obete.

 

OBPP zahŕňa:

- Školenia pre učiteľov a zamestnancov školy na rozpoznanie a riešenie šikany.

- Pravidelné osvetové kampane na zvýšenie povedomia o probléme šikany.

- Podporu pre obete šikany, vrátane poradenských a terapeutických služieb.

- Zapojenie rodičov a komunity do prevencie a riešenia šikany.

 

Viac informácií: [Olweus Bullying Prevention Program](https://olweus.sites.clemson.edu/)

 

Veľká Británia - Anti-Bullying Alliance

Anti-Bullying Alliance (ABA) je organizácia v Spojenom kráľovstve, ktorá poskytuje školám a komunitám zdroje, tréningy a podporu pri vytváraní politiky a programov na prevenciu šikany. ABA tiež organizuje každoročný Anti-Bullying Week, ktorý zvyšuje povedomie o probléme šikany a podporuje školy v implementácii preventívnych opatrení.

 

ABA poskytuje:

- Zdrojové materiály a tréningy pre učiteľov, rodičov a študentov.

- Podporu pri vytváraní školských politík a programov proti šikane.

- Kampane na zvýšenie povedomia o šikane a jej dôsledkoch.

- Podporu pre obete šikany, vrátane poradenských a terapeutických služieb.

 

Viac informácií: [Anti-Bullying Alliance](https://www.anti-bullyingalliance.org.uk/)

 

Šikana je komplexný a závažný problém, ktorý si vyžaduje systémový prístup a spoluprácu všetkých zainteresovaných strán. Prevencia šikany, podpora obetí a intervencia sú kľúčové kroky k vytvoreniu bezpečného a inkluzívneho prostredia pre všetkých. Príklady dobrej praxe zo zahraničia, ako sú programy vo Fínsku, USA a Veľkej Británii, ukazujú, že efektívne riešenie šikany je možné a môže mať pozitívny vplyv na životy mnohých ľudí.

Týmto článkom sme sa snažili poskytnúť hlbší pohľad na problematiku šikany, jej formy, návrhy na riešenie a príklady dobrej praxe zo zahraničia. Veríme, že vzdelávanie, osveta a podpora môžu významne prispieť k prevencii šikany a k vytvoreniu bezpečného a inkluzívneho prostredia pre všetkých.

 

Zdroje:

- [KiVa Program](https://www.kivaprogram.net/)

- [Olweus Bullying Prevention Program](https://olweus.sites.clemson.edu/)

- [Anti-Bullying Alliance](https://www.anti-bullyingalliance.org.uk/)

- [Šikana v školách](https://www.stopbullying.gov/)

- [UNICEF o šikane](https://www.unicef.org/protection/bullying)