Projekt - Zariadenie núdzového bývania pre ženy

Sociálnu službu v zariadení núdzového bývania poskytujeme výlučne pre vybranú cieľovú skupinu osôb: ženy/matky s detmi -  obete násilia.


Stav:

Nespustený 

Trvanie: 

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina: 

Fyzické osoby ohrozené správaním iných fyzických osôb alebo, fyzické osoby ktoré sú obeťou správania iných fyzických osôb.


Informácie

Sociálnu službu v zariadení núdzového bývania poskytujeme výlučne pre vybranú cieľovú skupinu osôb: ženy/matky s deťmi -  obete násilia.

Násilie v rodine, psychické alebo fyzické týranie, konfliktné situácie, ktoré vyvolávajú agresivitu, nezvládnuteľné správanie a neprimeraný tlak na člena alebo viacerých členov rodiny, obmedzovanie osobnej slobody, finančné obmedzovanie, manipulácia a pod. sú vážne problémy v spolunažívaní, manželskom alebo partnerskom živote. Môžete ich riešiť a požiadať nás o pomoc v našom zariadení. 

Ubytovanie naším klientkám umožňuje nájsť útočisko v ťažkých životných situáciách a pomôže pri zabezpečovaní ich základných životných potrieb. Izby sú zariadené štandardným lôžkovým a úložným nábytkom a základnými elektrickými spotrebičmi.

Dôležitosť utajeného núdzového bývania nemožno preceňovať, najmä v kontexte sociálne slabých a ohrozených skupín obyvateľstva. Utajené núdzové bývanie poskytuje kritickú oporu a bezpečný úkryt pre ľudí, ktorí sú vystavení rôznym nebezpečenstvám.

Pre mnohých jednotlivcov a rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, môže byť utajené núdzové bývanie jedinou možnosťou na prežitie. Umožňuje im získanie prístupu k dôležitým zdrojom podpory, ako sú zdravotné a sociálne služby, vzdelávanie a zamestnanie.

Poskytovanie bezpečného útočiska a podpory týmto osobám je kľúčové pre ich fyzické, emocionálne a psychické zdravie a blahobyt.

Okrem toho, utajené núdzové bývanie môže pomôcť týmto jednotlivcom a rodinám získať stabilné bývanie a postupne sa znovu začleniť do spoločnosti. Poskytuje im bezpečné prostredie na zotavenie sa z krízy, získanie potrebných zručností a zdrojov a postavenie sa na vlastné nohy.

Je preto nevyhnutné, aby sme si uvedomili dôležitosť utajeného núdzového bývania a poskytli potrebnú podporu a zdroje na jeho poskytovanie. Týmto spôsobom môžeme pomôcť množstvu ľudí získavať dôstojný a bezpečný domov a obnoviť nádej a dôveru vo vlastné schopnosti a budúcnosť.

Poskytujeme

 • ubytovanie na určitý čas ( 24 mesiacov )
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Zabezpečujeme 

 • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • záujmovú činnosť
 • právne poradenstvo

Klientkám pomáhame

 • postupne rozvíjať sociálne schopnosti a budovať svoje sociálnej siete
 • podporovať komunikačné zručnosti so zreteľom na vlastný samostatný a nezávislý život
 • získavať pracovné zručnosti orientáciou na pracovnom trhu
 • s plánovaním príjmov a výdavkov, sledovaním vlastných financií, s učením sa správneho hospodárenia rodiny
 • s kompletizáciou potrebných tlačív a žiadostí na jednotlivé úrady
 • s posilňovaním rodičovských zručností a schopností vo výchove a starostlivosti o deti
 • s hľadaním si ďalšieho ubytovania, osamostatnenia sa

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 29 ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Zariadenie núdzového bývania

(1) V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g)

a) poskytuje

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť.

(2) Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

(3) Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g).

(4) Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g).

Znenie § 2 ods. 2 písm. g) ( zákon 448/2008 ) 

(2) Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo

 


Podmienky prijatia klienta 

 • vyplnenie a zaslanie kompletnej žiadosti, ktorá je zverejnená na našej stránke ( bude doplnené )
 • zaslanie sociálnej správy o klientovi, ktorú vypracuje pre potreby žiadosti sociálna kurátorka rodiny
 • lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti jednotlivých členov rodiny
 • doklad preukazujúci platobnú schopnosť klientky - po dohode nie je podmienka 
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára, psychológa, prípadne polície preukazujúce týranie
 • osobný rozhovor s klientkou
 • podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • dodržiavanie Domáceho poriadku ( bude doplnené ) 

 

Úhrada za službu

 • Klient hradí dohodnutú úhradu za pobyt a služby dopredu za objednané obdobie ( mesiac ).
 • Klient platí úhradu za poskytnuté služby prevodom na účet organizácie alebo platobnou kartou na mieste. V ojedinelom prípade možné v hotovosti.
 • Ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy, klient/jeho zástupca má nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplatenej
  úhrady. Alikvotná čiastka bude vrátená vždy prevodom na účet. V ojedinelom prípade možné v hotovosti.
 • Pri nepriaznivej finančnej situácii klientky je možné sumu úhrady za službu na
  základe rozhodnutia predsedu občianskeho združenia znížiť alebo úplne odpustiť.

Cenník

Služba Cena za deň Cena za mesiac ( 30 dní, zľava 25% )
Ubytovanie - Dospelá osoba 1,00€ 22,50€
Ubytovanie - Dieťa 0 - 5 rokov 0,00€ 0,00€
Ubytovanie - Dieťa 5 - 15 rokov 0,50€ 11,25€
Ubytovanie - Dieťa 15 - 18 rokov 0,80€ 18,00€

Cena za poskytované stravovanie sa určuje individuálne. 


Ciele projektu 

 •  vytvoriť a prevádzkovať Zariadenie núdzového bývania
 • dať šancu na zmenu svojej situácie
 • poskytovať bezpečné ubytovanie, ktoré napomôže stabilizovať situáciu v rodine

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie