Projekt - Požičovňa kompenzačných pomôcok  

Kompenzačné pomôcky sú pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie. Kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť postihnutých ľudí.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z.

a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina:

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku


Informácie

Kompenzačné pomôcky sú pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie. Kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť postihnutých ľudí.

 

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 47 ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 47 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Požičiavanie pomôcok

(1) Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

(2) Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

(3) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.


Podmienky požičiavania kompenzačných pomôcok 

Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 § 47 Zákona č. 448/2008 o SS

FO s ťažkým zdravotným postihnutím
FO s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku
na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytovanie pomôcky.

 • Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
 • Fyzická osoba s ťažkým zdravotným poistením preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.
 • S klientom spisujeme zmluvu o výpožičke kompenzačných pomôcok. 
 • Prenajímateľ pred odovzdaním poučí nájomcu o tom, ako so zdravotníckou pomôckou nakladať
  a manipulovať, aby nedošlo k jej poškodeniu, ako aj o následkoch poškodenia pomôcky.
 • Nájomca potvrdí svojím podpisom, že bol poučení o nakladaní s pomôckou. Formulár o poučení
  manipulácie s pomôckou (Príloha č.2) je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o výpožičke.
 • Odvoz a dovoz pomôcky si fyzická osoba zabezpečí sama.

Úhrada za kompenzačnú pomôcku

 • Nájomca hradí dohodnutú úhradu za zdravotnícku pomôcku za príslušný mesiac najneskôr do
  7-meho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 • Nájomca môže po dohode s prenajímateľom zaplatiť za pomôcku preddavkovo za
  mesiac, kvartál alebo polrok. V takomto prípade sa alikvotná čiastka za dané obdobie
  uhrádza preddavkovo v deň zapožičania pomôcky.
 • Nájomca platí úhradu za poskytnutú pomôcku prevodom na účet organizácie alebo platobnou kartou na mieste.
 • Ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy, nájomca má nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplatenej
  úhrady. Alikvotná čiastka bude vrátená vždy prevodom na účet. 
 • Pri nepriaznivej finančnej situácii klienta je možné sumu úhrady za zdravotnícku pomôcku na
  základe rozhodnutia predsedu občianskeho združenia znížiť alebo úplne odpustiť.

 

Požičiavanie pomôcok sa objednáva minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hodiny na tel. č. organizácie  +421 940 828 598, alebo osobne na adrese.


Cenník prenájmu kompenzačných pomôcok

Kompenzačná pomôcka Cena prenájmu na mesiac ( 30 dní ) Cena prenájmu na deň
Antidekubitný madrac 4,500€ 0,150€
Antidekubitná podložka na ležanie 3,000€ 0,100€
Antidekubitná podložka na sedenie 3,900€ 0,130€
Barla francúzska 1,000€ prenájom minimálne na mesiac
Barle chirurgické 1,000€ prenájom minimálne na mesiac
Elektrická polohovateľná posteľ 15,000€ 0,500€
Schodík ku posteli 4,000€ 0,133€
Bočnice ku posteli 4,000€ 0,133€
Závesné zariadenie ku posteli 3,000€ 0,100€
Chodítko na kolieskach 8,000€ 0,266€
Chodítko pevné - prekladacie 6,500€ 0,216€
Infúzny stojan 2,500€ 0,083€
Invalidný vozík 6,000€ 0,200€
Invalidný vozík detský 5,100€ 0,170€
Lavička do vane 4,000€ 0,133€
Odsávačka 18,000€ 0,600€
Sedadlo do vane 4,000€ 0,133€
Servírovací stolík 2,300€ prenájom minimálne na mesiac
Stolička na sprchovanie 2,000€ prenájom minimálne na mesiac
WC stolička 3,000€ 0,100€

Ciele projektu 

 • chceme prispievať k zlepšeniu životnej úrovne a zmierneniu následkov vyššieho veku a ťažkého zdravotného postihnutia fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo  fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Tu poskytujeme požičiavanie kompenzačných pomôcok

Sládkovičovo

 • Adresa: Poliklinika Sládkovičovo, J. Dalloša 1354/30, 925 21, Sládkovičovo
 • Telefón: 
 • Otváracia doba: Po telefonickom dohovore
 • Status: Nespustené 
 • Prebieha jednanie o prenájme priestoru

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie