Projekt - Online sociálne, adiktologické a psychologické poradenstvo v znakovom jazyku

Poskytovanie online poradenstva v znakovom jazyku má kľúčový význam v súčasnej dobe, keď sa aj nepočujúci ľudia stretávajú s rôznymi ťažkosťami a výzvami vo svojom živote.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina: 

Pre ľudí s poruchami sluchu, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami. Nezvládajú svoj psychický stav alebo majú problém zvládať závislosti


Informácie

Poskytovanie online sociálneho, psychologického a adiktologického poradenstva má v dnešnej dobe stále väčšiu dôležitosť a výhody, najmä v kontexte rastúcej digitalizácie a zmeny životného štýlu.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo je poskytovanie týchto služieb online neoceniteľné:

  • Dostupnosť a pohodlie: Online poradenstvo umožňuje ľuďom získať pomoc a podporu bez toho, aby museli fyzicky navštevovať miesto konzultácie. To znamená, že je dostupné aj pre tých, ktorí majú obmedzenú mobilitu alebo žijú na miestach, kde nie je ľahko dostupné osobné poradenstvo.

  • Inkluzívny prístup: Poskytovanie služieb v znakovom jazyku umožňuje ľuďom s poruchami sluchu plne a rovnako participovať v konzultáciách a získavať prístup k potrebnej podpore a liečbe. Tento inkluzívny prístup k službám je kľúčom k zabezpečeniu rovnakých možností a práv pre všetkých.

  • Kultúrna relevancia: Pre mnoho nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí je znakový jazyk ich primárnym spôsobom komunikácie a kultúrnej identity. Poskytovanie služieb v znakovom jazyku zohľadňuje ich kultúrne potreby a zabezpečuje, že komunikácia je účinná a porozumiteľná.

  • Anonymita a dôvernosť: Mnohí ľudia cítia väčšiu pohodu a slobodu hovoriť o svojich problémoch, keď majú možnosť komunikovať online. Anonymita a dôvernosť online prostredia môžu uľahčiť ľuďom vyjadriť svoje emócie a problémy bez obáv zo súdu alebo odsúdenia.

  • Flexibilita času: Online poradenstvo umožňuje flexibilnú časovú harmonogram pre konzultácie, čo je veľkou výhodou pre tých, ktorí majú náročný pracovný harmonogram alebo záväzky v rodine. Ľudia môžu získať pomoc v čase, ktorý vyhovuje ich potrebám a harmonogramu.

  • Možnosť dosiahnuť ľudí v odľahlých oblastiach: Pre ľudí žijúcich v odľahlých oblastiach, kde môže chýbať prístup k miestnym sociálnym službám, môže byť online poradenstvo jedinou možnosťou získať potrebnú pomoc a podporu.

  • Rozšírenie dosahu: Poskytovanie služieb online nám umožňuje pomôcť viac ľuďom, vrátane tých, ktorí by inak nevyhľadali pomoc z rôznych dôvodov, ako sú sociálne stigma alebo nedostatok informácií o dostupných službách.

  • Nízke náklady: Online poradenstvo môže byť efektívnejšie a menej nákladné ako tradičné osobné poradenstvo, čo nám umožňuje ponúkať viac služieb viac ľuďom bez výrazného zvýšenia nákladov.

Poskytovanie online sociálneho, psychologického a adiktologického poradenstva v znakovom jazyku je preto dôležité pre zabezpečenie rovnakých možností a prístupu k službám pre všetkých. Táto forma poskytovania služieb nielenže zohľadňuje špecifické potreby komunity nepočujúcich a nedoslýchavých, ale aj zabezpečuje efektívnu a inkluzívnu podporu pre všetkých, ktorí ju potrebujú.

 

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 53 ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 53 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

(1) Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.

(2) Za telekomunikačné technológie podľa odseku 1 sa považuje najmä telefón, fax, internet.


Ciele projektu 

  • vytvoriť efektívny spôsob poskytovania poradenstva ľuďom s poruchami sluchu
  • zlepšovať kvalitu života obyvateľstva 

Tu poskytujeme doučovanie

Link na online poradňu nájdete tu. ( bude doplnené ) 


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie