Projekt - Mestské komunitné medzigeneračné centrum  

Je miesto pre medzigeneračnú spoluprácu, zdieľanie voľného času medzi starými rodičmi a vnúčatami, staršími a mladšími, priestor, kde by mali možnosť prehlbovať vzťahy a vymieňať si navzájom skúsenosti.


Stav:

Nespustený 

Trvanie: 

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. 

Cieľová skupina: 

Pre všetkých obyvateľov mesta a okolia


Informácie

Z našich analýz vyplynula dôležitosť podpory stretávania sa obyvateľov mesta ako prevencia izolácie.

Podpora medzigeneračného stretávania, prepájanie osôb zdravých a znevýhodnených a podpora poradenských a vzdelávacích aktivít pre starších obyvateľov, osoby so zdravotným znevýhodnením, rodiny s deťmi a ďalšie skupiny sú významnými faktormi pre vznik a fungovanie komunitných centier v meste.

Budovanie medzigeneračných centier má v dnešnej spoločnosti nesmierne dôležitú úlohu a prináša množstvo výhod pre ľudí všetkých vekových skupín.

Tu sú niektoré dôvody, prečo je dôležité budovať takéto centrá:

 • Zlepšenie sociálnej siete a podpora komunity: Medzigeneračné centrá ponúkajú miesto, kde sa stretávajú ľudia rôznych vekových skupín, kultúr a skúseností. Tieto stretnutia a interakcie posilňujú sociálne väzby a podporujú pocit spoločenstva a príslušnosti k danej komunite.

 • Vzdelávanie a učenie sa: Medzigeneračné centrá poskytujú prostredie, kde sa ľudia môžu vzdelávať a učiť sa od seba navzájom. Staršie generácie môžu prenášať svoje skúsenosti a múdrosť mladším, zatiaľ čo mladšie generácie môžu ponúknuť nové perspektívy a technologické znalosti.

 • Podpora zdravia a dobrého životného štýlu: Medzigeneračné centrá organizujú aktivity a programy, ktoré podporujú zdravý životný štýl a pohyb. Tieto aktivity môžu zahŕňať cvičenie, tanec, záhradníctvo a rôzne formy rekreačného športu, čo prispieva k celkovému zlepšeniu zdravia a pohody účastníkov.

 • Rozvoj medzigeneračného porozumenia a rešpektu: Interakcie medzi rôznymi generáciami umožňujú ľuďom lepšie porozumieť potrebám a skúsenostiam ostatných v ich komunite. Tento medzigeneračný dialóg prispieva k budovaniu rešpektu a porozumenia medzi generáciami a k prevencii stereotypov a predsudkov.

 • Podpora rodiny a starostlivosti o deti a starších: Medzigeneračné centrá môžu poskytovať oporu a pomoc rodinám v starostlivosti o deti a starších členov rodiny. Ponúkajú prostredie, kde sa môžu rodiny stretnúť, získať podporu od ostatných členov komunity a zdieľať svoje skúsenosti a starosti.

Vzhľadom na tieto výhody je dôležité, aby sme ako spoločnosť a ako poskytovatelia sociálnych služieb investovali do budovania medzigeneračných centier. Tieto centrá prispievajú k zlepšeniu kvality života ľudí všetkých vekových skupín a k vytvoreniu inkluzívneho a harmonického prostredia, kde sa vzájomne podporujeme a učíme od seba navzájom.


Tieto centrá sú miestom pre medzigeneračnú spoluprácu, zdieľanie voľného času medzi starými rodičmi a vnúčatami, staršími a mladšími, priestor, kde majú možnosť prehlbovať vzťahy a vymieňať si navzájom skúsenosti. Bezbariérové centrum by okrem funkcií vzdelávania, zvyšovania kompetencií, sieťovania aktérov malo spĺňať aj funkciu informačného a poradenského bodu, kde obyvatelia dostanú všetky potrebné informácie o sociálnych službách v meste a okolí.

Zabezpečujeme 

 • rozvoj zručností
 • záujmovú činnosť
 • drobné občerstvenie
 • pohybové aj relaxačné cvičenia
 • výlety
 • návštevy divadiel, koncertov, múzeí
 • iné spoločenské aktivity
 • informácie o sociálnych službách v lokalite 

Služba nie je poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  

( Pozn. komunitné v zmysle „slúžiť komunite obyvateľov“, nie vo význame služby podľa zákona o sociálnych službách. )
Ciele projektu 

 • vytvoriť a prevádzkovať medzigeneračné komunitné centrum pre skvalitnenie komunitného života v meste
 • zámerom je vytvoriť miesto pre medzigeneračnú spoluprácu, zdieľanie voľného času medzi starými rodičmi a vnúčatami, staršími a mladšími, priestor, kde by mali možnosť prehlbovať vzťahy a vymieňať si navzájom skúsenosti

Tu poskytujeme služby medzigeneračného komunitného centra

Sládkovičovo

 • Adresa: Poliklinika Sládkovičovo, J. Dalloša 1354/30, 925 21, Sládkovičovo
 • Telefón: 
 • Otváracia doba:

  Nedeľa : 10:00 -14:00

 • Kapacita zariadenia:  15 miest
 • Status: Nespustené 
 • Prebieha jednanie o prenájme priestoru

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu

Na stiahnutie