Projekt - Komunita Farma Nádej

Pre niektorých ľudí je začlenenie sa do spoločnosti po živote na ulici veľmi náročné. Prípadne sa pre dlhý pobyt na ulici sa už nikam začleňovať nechcú. Fungovanie v " Bežnej spoločnosti " si už nevedia predstaviť. Pre takýchto klientov je tu Komunita Farma Nádej.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami. 


Informácie

Zameriavame sa hlavne na pomoc:

 • osobám po výkone trestu
 • odchovancom z detských domovov
 • osobám po úspešnom absolvovaní liečby závislostí 
 • ľuďom v dôchodkovom veku, ktorí nemajú dostatočný príjem na zabezpečenie si vlastného ubytovania

Komunita Farma Nádej je jedinečný priestor, ktorý slúži ako sebestačné prostredie na integráciu sociálne slabých obyvateľov. Naša komunitná farma nie je len miestom pestovania plodín a chovu zvierat, je to miesto, kde žijú ľudia, ktorí hľadajú podporu, spoločenstvo a príležitosť na osobný rast a rozvoj.

Naša vízia

Naša vízia je jednoduchá - vytvoriť prostredie, kde sa ľudia môžu cítiť ako súčasť komunity, kde majú možnosť učiť sa nové zručnosti, budovať sebavedomie a nájsť nový význam v živote. Veríme, že prostredie prírody a práca na farme môžu mať terapeutický účinok a pomôcť ľuďom prekonať osobné prekážky a ťažkosti.

Čo ponúkame

Naša komunitná farma ponúka širokú škálu aktivít a programov, ktoré sú zamerané na podporu sociálneho začlenenia a osobného rozvoja.

Medzi naše aktivity patria:

 • Pestovanie zeleniny a ovocia
 • Chov zvierat (napr. kurčatá, kozy, ovce)
 • Pracovné dielne a tréningy zručností (napr. remeslá, záhradníctvo, spracovanie potravín)
 • Terapeutické aktivity v prírode (napr. záhradná terapia, chôdza po lesnej teréne)

Poskytujeme

 • ubytovanie na určitý čas
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • nevyhnutné ošatenie a obuv

 

Zabezpečujeme

 • rozvoj pracovných zručností
 • pomoc pri pracovnom uplatnení

Utvárame podmienky na

 • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • záujmovú činnosť

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 26  ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Útulok

(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

4. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,

2. pomoc pri pracovnom uplatnení,

c) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

Znenie § 2 ods. 2 písm. a), i) ( zákon 448/2008 ) 

(2) Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na  uspokojovanie základných životných potrieb,

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Okrem zákonom určeného rozsahu služieb poskytujeme 

 • psychologické poradenstvo
 • adiktologické poradenstvo ( poradenstvo pri závislostiach )
 • nácvik komunikačných zručností, rozhovory individuálne a v komunite
 • pohybové aj relaxačné cvičenia
 • výlety
 • návštevy divadiel, koncertov, múzeí
 • iné spoločenské aktivity 
 • základné ošetrenie 

 • ... 

Podmienky poskytovania služieb

 • ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú na preklenutie krízového obdobia, zvyčajne
  2 roky, respektíve dlhšie v odôvodnených prípadoch
 • ubytovanie je poskytované výlučne sociálne odkázaným občanom SR
 • ubytovaní sú povinní hľadať si prácu a vyšší štandard bývania ( klientom aktívne pomáhame )
 • v útulku je zakázané požívať alkoholické nápoje a omamné látky
 • v útulku je zákaz návštev

Úhrada za službu

 • Klient hradí dohodnutú úhradu za pobyt a služby dopredu za objednané obdobie ( mesiac ).
 • Klient platí úhradu za poskytnuté služby prevodom na účet organizácie alebo platobnou kartou na mieste. V ojedinelom prípade možné v hotovosti.
 • Ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy, klient/jeho zástupca má nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplatenej
  úhrady. Alikvotná čiastka bude vrátená vždy prevodom na účet. V ojedinelom prípade možné v hotovosti.
 • Pri nepriaznivej finančnej situácii klientky je možné sumu úhrady za službu na
  základe rozhodnutia predsedu občianskeho združenia znížiť alebo úplne odpustiť.

Cenník 

Ubytovanie Osoba/mesiac
Dospelá osoba 30,00€
Strava Cena mesiac
Raňajk, desiata, obed, olovrant, večera 156,00€

Ciele projektu 

 • vytvoriť a prevádzkovať útulok pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb 
 • dať druhú šancu ľuďom, čo chcú zmeniť svoj život
 • vytvoriť prostredie, kde sa ľudia môžu cítiť ako súčasť komunity

Tu sa nachádza Komunita Farma Nádej 

Vhodné miesto aktuálne hľadáme. Požiadavky na objekt nájdete tu.


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie