Projekt - Integračné centrum 

V integračnom centre sú poskytované služby, ktoré vedu k lepšiemu zapojeniu klienta do spoločnosti.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami


Informácie

S čím pracujeme a vieme pomôcť v integračnom centre ?

- pomoc s vyplnením žiadostí, napríklad pre osobný bankrot

- hľadanie legálneho zamestnania, nácvik pracovného pohovoru 

- práca na počítači (životopisy, žiadosti atď.)

- rôzne školenia pre lepšie začlenenie sa do spoločnosti 

- hľadanie bývania

- komunikácia s úradmi

- prehlásenie pobytu

- riešenie dávok v hmotnej núdzi a rôznych príspevkov

- kontaktovanie rodiny

...

Súčasťou integračného centra a integračného procesu je pracovná terapia - rozvoj pracovných zručností.

Pracovná terapia je zameraná na nácvik zručností, a to najmä revitalizácia zelených plôch alebo upratovanie verejného priestranstva v meste a jeho okolí. Je to aktivita pre klientov finančne odmeňovaná, aby nemuseli riešiť prežitie žobraním, zbieraním druhotných surovín a podobne. Nakoľko je to dlhodobý a náročný proces, sú do neho dôsledne vyberaní jednotlivci, ktorým je táto pomoc poskytovaná na obdobie 6 mesiacov.

 

Poskytujeme

 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu

Vytvárame podmienky pre

 • rozvoj pracovných zručností
 • pomoc pri pracovnom uplatnení
 • záujmovú činnosť

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 24c ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 24c zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Integračné centrum

V integračnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), d) a i)

a) poskytuje

1. sociálne poradenstvo,

2. sociálna rehabilitácia,

b) utvárajú podmienky na

1. rozvoj pracovných zručností,

2. pomoc pri pracovnom uplatnení,

3. záujmovú činnosť.

 

Znenie § 2 ods. 2 písm. a), d), i) ( zákon 448/2008 ) 

(2) Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.


Podmienky poskytovania služby

 • služba je poskytovaná zdarma na základe zmluvného vzťahu
 • služba je poskytovaná na odporučenie sociálneho pracovníka 

Ciele projektu 

 •  vytvoriť a prevádzkovať integračné centrum pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v meste

Tu poskytujeme služby integračného centra

Sládkovičovo

 • Adresa: Poliklinika Sládkovičovo, J. Dalloša 1354/30, 925 21, Sládkovičovo
 • Telefón: 
 • Otváracia doba 

  Pondelok: 16:00 - 19:00

  Streda: 16:00 - 19:00

  Piatok: 16:00 - 19:00

 • Kapacita zariadenia:  6 miest ambulantne
 • Status: Nespustené 
 • Prebieha jednanie o prenájme priestoru

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu

Na stiahnutie