Projekt - Denný stacionár  

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, kde sa poskytuje pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.


Stav:

Nespustený 

Trvanie: 

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina: 

Fyzické osoby od 18 rokov v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb


Informácie

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, kde sa poskytuje pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Konkrétne poskytujeme ambulantnú pomoc pre klientov od 18 rokov, ktorí nie sú samostatní vo všetkých seba obslužných úkonoch a základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach, predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Napriek tomu zostávajú v prirodzenom domácom prostredí a na určitú časť dňa môžu prichádzať do denného stacionára, kde môžu zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas v kolektíve.

Denný stacionár je miesto, kde môžu ľudia stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti iných a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá. Je to miesto, ktoré im pomôže zabudnúť na samotu a vyplní im voľný čas.

Výhodou Denného stacionára je, že klienti nestratia kontakt s rodinou a ich príbuzní nemusia mať strach o ich zdravotný stav a bezpečnosť.

Počas dňa je pre klientov pripravená celá rada záujmových, terapeutických, kultúrnych a duchovných aktivít. Zabezpečujeme záujmovú činnosť formou čítania kníh, spievania, počúvania hudby, pozerania filmov,  tréningov pamäte, tematických rozhovorov, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít.

Poskytujeme

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo pre klienta/klientku a jeho/jej rodinu
 • sociálnu rehabilitáciu
 • stravovanie

Zabezpečujeme 

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmovú činnosť

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 40, § 16, § 17, § 18 ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Denný stacionár

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

(2) V dennom stacionári sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. stravovanie,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť.

(3) Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

(4) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Znenie § 16 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Odborné činnosti

(1) Odborné činnosti sú najmä

a) základné sociálne poradenstvo,

b) špecializované sociálne poradenstvo,

c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4,

d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

e) sociálna rehabilitácia,

f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,

g) rozvoj pracovných zručností,

h) tlmočenie,

i) sprostredkovanie

1. tlmočenia,

2. osobnej asistencie,

j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.

k) výchova,

l) preventívna aktivita,

m) pomoc pri pracovnom uplatnení,

n) pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,

o) stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,

p) pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania,

q) bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa prílohy č. 4.

(2) Odbornú činnosť podľa odseku 1 písm. a), b) a e) možno vykonávať ako samostatnú odbornú činnosť na základe zápisu do registra podľa § 65; špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť možno poskytovať za podmienok ustanovených týmto zákonom aj výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.22a) Odborná činnosť vykonávaná podľa prvej vety sa považuje za druh sociálnej služby.

(3) Poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečovať odborné činnosti, okrem ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení podľa odseku 1 písm. f), prostredníctvom inej osoby na základe občianskoprávneho vzťahu alebo obchodnoprávneho vzťahu; to sa nevzťahuje na výkon dobrovoľníckej činnosti.

Znenie § 17 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Obslužné činnosti

(1) Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.

(2) Ubytovanie podľa odseku 1 je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel prenocovania.

(3) Stravovanie podľa odseku 1 je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

(4) Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, desiatu, obed a olovrant. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne.

(5) Povinnosť prijímateľa sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania odobrať v rámci tejto sociálnej služby jedlo ustanovená v odseku 4 sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého bodu a pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť podľa prílohy č. 4 časti II písm. a) až d) a f), nie je nezaopatreným dieťaťom, nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená, ak má toto zariadenie vytvorené priestorové podmienky, materiálne podmienky a hygienické podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej služby alebo tento prijímateľ sociálnej služby si stravovanie zabezpečí inak.

Znenie § 18 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Ďalšie činnosti

(1) Ďalšie činnosti sú

a) utváranie podmienok na

1. prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,

4. upratovanie,

5. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

6. úschovu cenných vecí,

7. vzdelávanie,

8. záujmovú činnosť,

b) poskytovanie

1. osobného vybavenia,

2. nevyhnutného ošatenia a obuvi,

3. prepravy,

c) donáška stravy,

d) požičiavanie pomôcok,

e) zabezpečenie záujmovej činnosti.

(2) Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti.

(3) Vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a) siedmeho bodu je utváranie podmienok na vzdelávanie prijímateľa sociálnej služby podľa osobitného predpisu.23)

(4) Záujmová činnosť podľa odseku 1 písm. a) ôsmeho bodu a na účely odseku 1 písm. e) je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

(5) Osobným vybavením podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby. Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.

(6) Nevyhnutné ošatenie a obuv podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.

Okrem zákonom určeného rozsahu služieb poskytujeme 

 • psychologické poradenstvo
 • adiktologické poradenstvo ( poradenstvo pri závislostiach )
 • nácvik komunikačných zručností, rozhovory individuálne a v komunite
 • pohybové aj relaxačné cvičenia
 • výlety
 • návštevy divadiel, koncertov, múzeí
 • iné spoločenské aktivity 
 • základné ošetrenie Podmienky prijatia klienta 

 • rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto alebo obec,
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári
 • doloženie potrebných dokladov v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Postup 

 • Pred podaním žiadosti do Denného stacionára si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení v mieste trvalého bydliska na mestskom resp. obecnom úrade . Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Tlačivá potrebné pre vybavenie žiadosti je možné stiahnuť z webovej stránky mesta alebo priamo vyzdvihnúť na sociálnom oddelení mesta, obce. Mesto/obec vystaví lekársky a sociálny posudok na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „ Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.
 • Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti si občan osobne alebo písomne podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie (Denný stacionár).
 • Podanie žiadosti do Denného stacionára

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu so stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (originál alebo overenú fotokópiu)
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • úradne overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby
 • v deň nástupu je potrebné doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti od všeobecného lekára, najnovšie lekárske správy od odborných lekárov, prepúšťacie správy z hospitalizácií.

 

Úhrada za službu

 • Klient hradí dohodnutú úhradu za pobyt a služby dopredu za objednané obdobie ( mesiac ).
 • Klient platí úhradu za poskytnuté služby prevodom na účet organizácie alebo platobnou kartou na mieste. V ojedinelom prípade možné v hotovosti.
 • Ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy, klient/jeho zástupca má nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplatenej
  úhrady. Alikvotná čiastka bude vrátená vždy prevodom na účet. V ojedinelom prípade možné v hotovosti.

Cenník 

A. Výška úhrady za sociálnu službu, o ktorej zabezpečenie požiadala obec/mesto pre fyzickú osobu na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti osoby na sociálnu službu.

Odborné činnosti podľa § 16 – zákon č. 448/2008 Z.z. Úhrada / deň 8h ( 4h )
Pobyt v DS a služby s ním spojené 1,25€ ( 0,62€ )
Sociálne poradenstvo 0,00€
Sociálna rehabilitácia 0,00€
Zabezpečenie rozvoja pracovných zručností 0,00€
Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti 0,00€
Spolu 1,25€ ( 0,62€ )
Obslužné činnosti podľa § 17 – zákon č. 448/2008 Z.z. Úhrada / deň 8h ( 4h )
Raňajky – povinné pri pobyte na 4 hodiny 0,80€
Desiata – povinné pri pobyte na 4 hodiny 0,30€
Obed 2,70€
Olovrant 0,30€
Spolu 4,10€ ( 1,10€ )
Ďalšie činnosti podľa § 18 – zákon č. 448/2008 Z.z. Úhrada / deň 8h ( 4h )
Zabezpečenie záujmovej činnosti 0,00€
Spolu 0,00€

Výška úhrady za sociálnu službu, o ktorej zabezpečenie požiadala obec/mesto pre fyzickú osobu na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti osoby na sociálnu službu súčet.

Dĺžka pobytu Cena/deň/osoba
Pobyt na 4 hodiny 1,72€
Pobyt na 8 hodín 5,35€
Pobyt na 4 hodiny celý mesiac ( 20 dní ) 34,40€/mesiac
Pobyt na 8 hodín celý mesiac ( 20 dní ) 107,00€/mesiac

B. Výška úhrady za sociálnu službu, o ktorej zabezpečenie požiadala fyzická osoba bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Služba/Strava Cena
Pobyt v DS a služby s ním spojené s výnimkou stravovania činí 2€/hodina/osoba
Raňajky - pri pobyte na 4 hodiny povinné 1,60€
Desiata - pri pobyte na 4 hodiny povinné 0,60€
Obed 6,00€
Olovrant 1,80€
Strava spolu 10,00€

Služba Cena
Pobyt na 4 hodiny + povinná strava 10,20€/pobyt
Pobyt na 8 hodín + povinná strava 26,00€/deň
Pobyt na 4 hodiny celý mesiac + strava ( 20 dní ) 204€/mesiac
Pobyt na 8 hodín celý mesiac + strava ( 20 dní ) 520€/mesiac

* pri pobyte na 8 hodín je kompletná strava povinná položka


Ciele projektu 

 •  vytvoriť a prevádzkovať denný stacionár pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v meste

Tu poskytujeme služby denného stacionára

Sládkovičovo

 • Adresa: Poliklinika Sládkovičovo, J. Dalloša 1354/30, 925 21, Sládkovičovo
 • Telefón: 
 • Otváracia doba:

  Pracovné dni: 07:30 - 15:30

 • Kapacita zariadenia:  12 miest
 • Status: Nespustené 
 • Prebieha jednanie o prenájme priestoru

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu

Na stiahnutie