Projekt - Časopis, podcast a YouTube kanál

Je dôležité venovať primeranú pozornosť prezentácii práce občianskeho združenia. Kvalitná a zaujímavá prezentácia môže mať významný vplyv na úspech a dlhodobú udržateľnosť organizácie a prispieť k dosiahnutiu jej cieľov vo prospech spoločnosti.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z.

Lokalita:

Celé Slovensko

Cieľová skupina:

Neziskové organizácie, podnikateľský sektor. Široká verejnosť. 


Informácie

Prezentácia práce občianskeho združenia

Prezentácia práce občianskeho združenia je kľúčová nielen pre jeho úspech, ale aj pre budovanie dôvery a podpory voči jeho poslaniu a cieľom.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo je dôležité venovať osobitnú pozornosť prezentácii práce občianskeho združenia:

 • Transparentnosť a zodpovednosť: Prezentácia práce združenia umožňuje verejnosti a donorom transparentný pohľad na jeho činnosť, ciele a výsledky. Združenie ukazuje, že je zodpovedné a dôveryhodné vo svojom konaní.

 • Zvyšovanie povedomia: Kvalitná prezentácia umožňuje združeniu získať viac pozornosti a podpory od verejnosti, médií a iných zainteresovaných strán. Pomáha zvyšovať povedomie o problémoch, ktorým sa združenie venuje, a osvetľuje jeho prínos pre spoločnosť.

 • Získavanie financií a zdrojov: Dobrá prezentácia práce združenia môže pomôcť pri získavaní finančnej podpory, grantov a iných zdrojov. Donori a grantové organizácie majú tendenciu podporovať organizácie, ktoré efektívne a presvedčivo komunikujú svoju misiu a výsledky.

 • Získavanie dobrovoľníkov a partnerov: Prezentácia práce združenia môže prilákať dobrovoľníkov, ktorí chcú prispieť k jeho misii a pomôcť dosiahnuť jeho ciele. Okrem toho môže otvoriť dvere pre partnerstvá s inými organizáciami a subjektmi, čo môže posilniť vplyv a účinnosť jeho práce.

 • Motivácia a záväzok: Prezentácia úspechov a významu práce združenia môže motivovať jeho členov, zamestnancov a dobrovoľníkov a posilniť ich záväzok voči spoločnej veci. Vidieť pozitívne výsledky svojej práce môže vytvoriť pocit hrdosti a posilniť kolektívnu identitu organizácie.

Z týchto dôvodov je dôležité venovať primeranú pozornosť prezentácii práce občianskeho združenia. Kvalitná a zaujímavá prezentácia môže mať významný vplyv na úspech a dlhodobú udržateľnosť organizácie a prispieť k dosiahnutiu jej cieľov vo prospech spoločnosti.

Časopis ( mesačník v základnom náklade 18 000 výtlačkov ) a jeho internetová verzia

Vydávanie vlastného časopisu je pre nás dôležité z viacerých dôvodov, a to nielen pre získavanie nových podporovateľov, ale aj pre posilnenie vzťahov s existujúcou komunitou a zvýšenie povedomia o dôležitých sociálnych témach.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo je pre nás vydávanie vlastného časopisu dôležité:

 • Komunikácia o sociálnych problémoch: Vlastný časopis nám umožňuje komunikovať s verejnosťou a osvetľovať dôležité sociálne problémy a témy. Články, reportáže a rozhovory môžu zvyšovať povedomie o zraniteľných skupinách, ako aj o príčinách a dôsledkoch sociálnych nerovností.

 • Vzdelávanie a informovanie verejnosti: Prostredníctvom časopisu môžeme šíriť informácie o svojej práci, projektoch, kampaniach a službách, ako aj o relevantných legislatívnych otázkach. To pomáha verejnosti lepšie pochopiť problematiku sociálnej práce a prispieva k zvyšovaniu povedomia a informovanosti.

 • Podpora komunitného zapojenia: Časopis slúži aj ako platforma na zdieľanie príbehov a skúseností členov komunity, čím podporuje ich zapojenie a participáciu. Pri zverejňovaní príspevkov od čitateľov sa zvyšuje zmysel pre spolupatričnosť a zdieľanie skúseností.

 • Stimulácia diskusií a zmien: Časopis slúžiť ako fórum pre diskusie o sociálnych problémoch a potenciálnych riešeniach. Články a názory môžu podnietiť verejnú debatu a podporiť zmeny v politikách a programoch sociálnej práce.

 • Posilnenie vzťahov s darcami a partnermi: Vydávanie vlastného časopisu posiluje vzťahy s darcami, partnermi a zainteresovanými stranami. Pravidelné zasielanie časopisu partnerom a podporovateľom pôsobí ako forma vzájomnej vďaky a informovania o pokroku a výsledkoch práce organizácie.

Podcast a youtube kanál 

Vytváranie vlastného podcastu a príspevkov na YouTube je pre nás dôležité hneď z niekoľkých dôvodov, pretože tieto médiá poskytujú nové a inovatívne spôsoby komunikácie a zdieľania informácií.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo je tvorba vlastného podcastu a príspevkov na YouTube pre nás dôležitá:

 • Dostupnosť a šírka dosahu: Podcasty a YouTube príspevky sú ľahko dostupné na internete a majú potenciál zasiahnuť široké publikum. Tieto platformy nám umožňujú osloviť nových ľudí a zdieľať naše posolstvo a prácu s rozmanitou komunitou.

 • Vizualizácia a interaktivita: Audiovizuálne médiá, ako sú podcasty a videá, nám umožňujú vizualizovať našu prácu, príbehy klientov a dôležité sociálne problémy. Vizuálne prvky a interaktívne prvky môžu prilákať pozornosť a angažovať divákov viac ako tradičné textové materiály.

 • Edukácia a informovanie: Podcasty a YouTube príspevky môžu slúžiť ako prostriedok na šírenie informácií, vzdelávanie a osvetlenie dôležitých tém v oblasti sociálnej práce. Môžeme zdieľať svoje skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy s publikom a pomáhať tak zvyšovať povedomie a porozumenie.

 • Podpora klientov a komunity: Tvorba podcastov a videí môže byť užitočným nástrojom na podporu klientov a komunity. Môžeme zdieľať užitočné informácie, rady a zdroje, ktoré môžu pomôcť ľuďom zvládať rôzne situácie a problémy.

 • Posilnenie vzťahov s publikom: Tvorba podcastov a príspevkov na YouTube nám pomáha budovať a posilňovať vzťahy s  publikom. Komunikácia prostredníctvom týchto médií je osobnejšia a interaktívnejšia, čo môže viesť k väčšej lojalite a podpore zo strany divákov.

Vytváranie vlastného podcastu a príspevkov na YouTube je pre nás dôležitým nástrojom na komunikáciu, vzdelávanie a podporu komunity. 


Ciele projektu 

 • pezentácia nášho občianskeho združenia
 • prezentácia partnerov
 • zlepšenie infomovanosti o práci neziskového sektora

Link na podcast tu ( bude doplnené )

Link na YouTube kanál tu ( bude doplnené ) 

Viac info o časopise a jeho objednávanie tu ( bude doplnené ) 


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie