Projekt - Asistenčné služby pre neziskové organizácie

Minimálne 291 000 domácností si nemôže dovoliť jedlo s mäsom alebo jeho náhradou každý druhý deň.  


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami. Pre ľudí podľa definície Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 58 


Informácie

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.

(2) Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c).

Všetky potrebné informácie o platbách, cenách, jedálnych lístkoch, vymedzenom čase na konzumáciu/odber obeda a spôsobe prihlasovania sa alebo odhlasovania sa, žiadateľovi poskytne ním vybraná jedáleň.

Jedlo, ako je obed a večera treba mať objednané dopredu.

Všetky naše sociálne jedálne zabezpečujú celodennú stravu pre cieľovú skupinu obyvateľstva.

Zabezpečujeme stravovanie aj cez víkend a štátne sviaky. 

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 58  ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Jedáleň

(1) V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.

(2) Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c).


Podmienky poskytovania služieb

Postup prihlásenia sa na stravovanie formou obedov v jedálni alebo výdajni stravy:

 • služba je poskytovaná cieľovéj skupine na základe zmluvného vzťahu
 • služba je poskytovaná na základe schválenej žiadosti o poskytovanie služby
 • K Žiadosti na stravovanie je potrebné v prípade občana so zdravotným znevýhodnením priložiť okrem kópie výmeru invalidného dôchodku aj kópiu preukazu ZŤP.
 • K Žiadosti na stravovanie je potrebné v prípade občana v dôchodkovom veku predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz.

Každé mesto individuálne dotuje stravu pre cieľovú skupinu. Preto občan, ktorý má záujem o spolufinancovanie od mesta sa musí obrátiť aj na mesto samotné. Naša služba mu poskytne potrebnú súčinnosť. 

Úhrada za stravovanie 

 • Klient hradí dohodnutú úhradu za stravné dopredu za objednané obdobie ( mesiac )
 • Nájomca platí úhradu za poskytnutú pomôcku prevodom na účet organizácie alebo platobnou kartou na mieste.
 • Ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy, klient/jeho zástupca má nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplatenej
  úhrady. Alikvotná čiastka bude vrátená vždy prevodom na účet. 
 • Pri nepriaznivej finančnej situácii klienta je možné sumu úhrady za stravovanie na základe rozhodnutia predsedu občianskeho združenia znížiť alebo úplne odpustiť.

Cenník 

Jedlo Cena/deň
Raňajky 0,85€
Desiata 0,40€
Obed 2,65€
Olovrant 0,40€
Večera 2,65€
Kombinované varianty Cena deň Cena mesiac ( 30 dní, zľava 25% )
Raňajk, desiata, obed, olovrant, večera 6,95€ 156,375€
Obed, večera 5,30€ 119,250€
Obed 2,65€ 71,550€ ( zľava 10% )

Ciele projektu 

 •  vytvoriť a prevádzkovať Sociálnu jedáleň pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v meste

Tu poskytujeme službu Sociálna jedáleň


Modrý Kameň

Trnava

Veľký Krtíš


Žilina 


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie