Vplyv pobytu v Detskom domove - Centre pre deti a rodiny na život človeka/dieťaťa.

Published on 7 July 2024 at 14:31

Pobyt v detskom domove alebo centre pre deti a rodiny má hlboký a dlhodobý vplyv na život detí. Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné prostredie pre deti, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich biologických rodinách.

Hoci tieto zariadenia poskytujú potrebnú starostlivosť a podporu, deti, ktoré tu vyrastajú, často čelia množstvu výziev po osamostatnení sa.

Tento článok skúma tieto výzvy, vrátane rizika bezdomovectva, a prezentuje príklady dobrej praxe zo zahraničia, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia.

Vplyv pobytu na vývoj dieťaťa

 1. Emocionálny a psychologický vplyv:

  • Trauma a stres: Deti v detských domovoch často prešli traumatickými zážitkami, ako sú zanedbávanie alebo zneužívanie. Tieto skúsenosti môžu viesť k dlhodobým psychologickým problémom, ako sú úzkosť, depresia a posttraumatická stresová porucha (PTSD).
  • Nedostatok osobného kontaktu: Kvôli častým zmenám personálu a nedostatku individuálnej pozornosti môžu deti trpieť problémami s dôverou a vytváraním vzťahov. Tento nedostatok stabilných vzťahov môže mať negatívny vplyv na ich emocionálny a sociálny vývoj.
 2. Sociálny a vzdelávací vplyv:

  • Vzťahy s rovesníkmi: Deti v detských domovoch často zažívajú časté presuny medzi rôznymi zariadeniami a školami, čo môže narušiť ich schopnosť vytvárať a udržiavať zdravé vzťahy s rovesníkmi.
  • Akademické výsledky: Nedostatok podpory v oblasti vzdelávania môže viesť k slabším akademickým výsledkom a nižšej sebadôvere. Deti v detských domovoch často zaostávajú za svojimi rovesníkmi v akademických výkonoch.
 3. Fyzické zdravie:

  • Nedostatok stability: Časté zmeny prostredia môžu negatívne ovplyvniť fyzické zdravie detí, vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a výžive. Tieto deti môžu čeliť zvýšenému riziku zdravotných problémov kvôli nedostatku konzistentnej zdravotnej starostlivosti.

Výzvy po osamostatnení sa

 1. Finančná nezávislosť:

  • Zamestnanie: Nájsť si stabilnú prácu môže byť pre bývalých obyvateľov detských domovov náročné, najmä ak nemajú dostatočné vzdelanie alebo pracovné skúsenosti. Bez podpory a mentorstva sa môžu ocitnúť v neistých pracovných podmienkach.
  • Bývanie: Zabezpečenie stabilného bývania je často jednou z najväčších výziev pre mladých ľudí po odchode z detského domova. Bez finančnej podpory a zručností na zvládanie domácnosti sa mnohí ocitnú bez domova alebo v dočasnom bývaní.
 2. Psychologická podpora:

  • Nedostatok sociálnej siete: Po odchode z detského domova môžu mať mladí ľudia problém so získavaním a udržaním sociálnych kontaktov, čo môže viesť k izolácii a osamelosti. Silná sociálna sieť je kľúčová pre emocionálnu pohodu a úspešnú integráciu do spoločnosti.
  • Zvládanie stresu: Bez dostatočnej emocionálnej podpory môžu mladí ľudia čeliť ťažkostiam pri zvládaní každodenného stresu a rozhodovaní. Tento nedostatok podpory môže viesť k psychickým problémom a nezdravým copingovým mechanizmom.
 3. Vzdelávanie a rozvoj:

  • Prístup k vzdelaniu: Mnohé deti, ktoré opúšťajú detské domovy, nemajú dokončené stredoškolské vzdelanie alebo chýbajú im zručnosti potrebné pre vyššie vzdelanie. Tento nedostatok vzdelania môže obmedziť ich pracovné príležitosti a schopnosť dosiahnuť finančnú nezávislosť.
  • Osobnostný rozvoj: Nedostatok mentorov a podporných programov môže brzdiť ich osobnostný a profesijný rozvoj. Programy, ktoré poskytujú tréning zručností a osobnostný rozvoj, sú nevyhnutné pre ich úspešné osamostatnenie sa.

Nebezpečenstvo bezdomovectva

Mladí ľudia, ktorí opúšťajú detské domovy, sú v značnej miere ohrození bezdomovectvom. Bez stabilného bývania, finančnej podpory a silnej sociálnej siete sa môžu ocitnúť na ulici. Bezdomovectvo prináša so sebou množstvo rizík vrátane zdravotných problémov, kriminality a ďalšieho zhoršovania psychického zdravia.

 

Faktory prispievajúce k bezdomovectvu:

 • Nedostatok finančných zdrojov: Bez dostatočnej finančnej podpory je ťažké udržať si stabilné bývanie.
 • Nedostatočné vzdelanie a pracovné skúsenosti: Mladí ľudia bez vzdelania a pracovných skúseností majú obmedzené možnosti zamestnania, čo zhoršuje ich finančnú situáciu.
 • Nedostatok sociálnej podpory: Bez rodiny alebo mentorov, ktorí by im poskytli emocionálnu a praktickú podporu, je pre nich ťažké prekonať výzvy každodenného života.

Príklady dobrej praxe zo zahraničia

 1. Spojené kráľovstvo: Leaving Care Services

  • Programy na podporu mladých ľudí pri prechode z detských domovov do nezávislého života zahŕňajú finančnú podporu, poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a bývania. Tento komplexný prístup znižuje riziko bezdomovectva a podporuje úspešné osamostatnenie sa.
 2. Nemecko: Patenschaftsmodell (Model Mentoringu)

  • Tento model spočíva v tom, že každé dieťa v detskom domove má svojho mentora - dobrovoľníka, ktorý mu pomáha pri prechode do dospelosti, poskytuje emocionálnu podporu a asistuje pri hľadaní práce a bývania. Mentoring programy sú efektívnym nástrojom na prevenciu bezdomovectva.
 3. Švédsko: Projekt Unga Station

  • Tento projekt ponúka mladým ľuďom, ktorí opúšťajú detské domovy, komplexnú podporu vrátane terapeutických služieb, vzdelávacích programov a tréningov zručností pre život. Integrovaný prístup zabezpečuje, že mladí ľudia majú potrebné nástroje na úspešné začlenenie sa do spoločnosti.

 

Pobyt v detskom domove alebo centre pre deti a rodiny má hlboký vplyv na život detí, a to najmä po ich osamostatnení sa. Tieto deti čelia mnohým výzvam, vrátane rizika bezdomovectva, nedostatku finančnej a sociálnej podpory, ako aj problémov so vzdelaním. Príklady dobrej praxe zo zahraničia ukazujú, že s dostatočnou podporou môžu títo mladí ľudia úspešne prejsť do dospelosti a viesť plnohodnotný život.

Implementácia podobných programov na Slovensku by mohla výrazne zlepšiť životné podmienky a vyhliadky detí, ktoré opúšťajú detské domovy.

 

Zdroje:

 1. Leaving Care Services, UK
 2. Patenschaftsmodell, Germany
 3. Projekt Unga Station, Sweden
 4. Studies on Effects of Institutional Care on Children: nih.gov
 5. Child Welfare Information Gateway: childwelfare.gov
    Vplyv Pobytu V Detskom Domove Centre Pre Deti A Rodiny Na Zivot Cloveka Dietata Pdf
    PDF – 75.6 KB 21 downloads