Ako na transparentnosť v neziskovom sektore ?

Published on 25 May 2024 at 23:40

Jednoduchý návod na transparentnosť v neziskovom sektore.

Transparentnosť je kľúčovým prvkom dôveryhodného fungovania organizácií v neziskovom sektore. Úplná transparentnosť poskytuje podporovateľom, darcovom a verejnosti jasný obraz o tom, ako organizácia riadi svoje financie a vykonáva svoje misie.

Tu je jednoduchý návod, ako dosiahnuť úplnú transparentnosť vo vašej neziskovej organizácii:

Krok 1: Definícia a záväzok k transparentnosti

1.1 Stanovenie jasnej politiky transparentnosti

 • Definujte zásady a očakávania týkajúce sa transparentnosti vo vašej organizácii.

 • Uveďte, ako budete zverejňovať finančné informácie, výročné správy a ďalšie relevantné dokumenty.

1.2 Záväzok k pravidelnému informovaniu

 • Záväzok k pravidelnému zdieľaniu informácií s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky, sociálnych médií a ďalších kanálov komunikácie.

Krok 2: Transparentné riadenie financií

2.1 Pravidelná verejná správa o financiách

 • Zverejňujte pravidelné finančné správy, ktoré obsahujú detaily o príjmoch, výdavkoch, platbách dodávateľom a iných transakciách.

2.2 Transparentný proces rozdeľovania finančných prostriedkov

 • Poskytnite jasné informácie o tom, ako sa používajú finančné prostriedky na podporu misie organizácie.

 • Zverejňujte zoznam grantov, projektov a ich finančných rozpočtov.

Krok 3: Transparentný výkaz o výkone a dosahoch

3.1 Zverejnenie výročných správ o činnosti

 • Poskytnite detailné informácie o aktivitách organizácie, dosiahnutých cieľoch a ich vplyve na komunitu.

3.2 Transparentná správa o výsledkoch programov

 • Zverejňujte správy o výkone programov, ktoré obsahujú štatistiky, príbehy úspechu a výzvy.

Krok 4: Transparentná správa o riadení a štruktúre

4.1 Zverejnenie informácií o vedení organizácie

 • Poskytnite informácie o členoch vedenia, ich skúsenostiach a záväzkoch voči organizácii.

4.2 Transparentné zverejňovanie politík a postupov

 • Zverejňujte politiky týkajúce sa etiky, konfliktu záujmov, a ďalších relevantných oblastí riadenia.

Príklady dobrej praxe:

 1. Charity: Water - Táto organizácia pravidelne zverejňuje správy o financiách a účtovalnosti, vrátane všetkých transakcií a ich vplyvu na ich projekty.

 2. Transparency International - Súbor organizácií zameraných na boj proti korupcii, ktoré zverejňujú informácie o svojich aktivitách, financiách a výsledkoch práce.

 

Prečo vystupovať/posobiť v neziskovom sektore transparentne ? 

Prečo je vlastne transparentnosť taká dôležitá?

 1. Dôvera a dôveryhodnosť: Transparentnosť vytvára prostredie dôvery, kde členovia a podporovatelia môžu vidieť, ako sú finančné prostriedky využívané, aké projekty sú realizované a aký je výsledok práce organizácie. Toto zabezpečuje, že organizácia sa javí ako dôveryhodná a spoľahlivá.

 2. Zodpovednosť: Transparentnosť organizácie znamená aj zodpovednosť voči svojim zamestnancom, dobrovoľníkom, partnerom a verejnosti. Keď je každý krok a rozhodnutie organizácie otvorene zdokumentované a vysvetlené, organizácia sa stáva zodpovednou za svoje činy a úspechy, ako aj za svoje chyby a neúspechy.

 3. Podpora: Transparentnosť pritahuje a udržiava podporu od darcov, grantových organizácií a verejnosti. Ľudia majú väčšiu dôveru v organizácie, ktoré transparentne spravujú svoje finančné prostriedky a účinne riadia svoje projekty.

 4. Príklad pre iné organizácie: Keď organizácia vystupuje transparentne, stáva sa príkladom pre iné organizácie v sektore. Tým sa celková úroveň transparentnosti a etických štandardov v neziskovom sektore zvyšuje.

 5. Dodržiavanie právnych a etických noriem: Transparentnosť pomáha organizáciám dodržiavať právne a etické normy, pretože otvorenosť a transparentnosť v správe financií a činnosti organizácie umožňuje verejné monitorovanie a hodnotenie jej činnosti.

Zdroje:

 1. „The Importance of Transparency in the Nonprofit Sector“ by National Council of Nonprofits www.councilofnonprofits.org/tools-resources/importance-transparency-nonprofit-sector

 2. „Why Transparency Matters in the Nonprofit Sector“ by Classy www.classy.org/blog/why-transparency-matters-in-the-nonprofit-sector

 3. „Best Practices for Nonprofit Financial Transparency“ by Candid www.candid.org/learn/best-practices-nonprofit-financial-transparency